I sin innstilling til styret i Helse Øst RHF, som skal behandle saken torsdag, anbefaler Berge at styret slutter seg til vedtaket som ble fattet av styret i Sykehuset Innlandet 6. oktober.

I sin anbefaling gjør Berge det klart at han anser at vedtaket som styret i Sykehuset Innlandet fattet tilfredsstiller de premissene som styret i Helse Øst RHF la tidligere i sommer.

Til helseministeren

Berge anbefaler derfor styret i Helse Øst å slutte seg til vedtaket, som skal oversendes helseministeren for endelig avgjørelse. Det er liten grunn til å tro at styret vil gå mot Berges anbefalinger. Dermed er det bare helseminister Dagfinn Høybråten som kan redde fødeavdelingen i Gjøvik.

Vedtaket fra Sykehuset Innlandet innebærer at det innebærer en kvinneklinikk med gynekologisk avdeling for Sykehuset Innlandet ved sykehuset i Lillehammer. Dette gjøres ved å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik, og overføre de fødende til sykehuset i Lillehammer. Denne kvinneklinikken vil, sammen med barneavdelingen med nyfødtenhet, være hovedsenteret for kvinne- og barnesykdommer ved Sykehuset Innlandet.

Videre omdannes kvinneklinikken ved sykehuset i Elverum til fødeavdeling, hvor sengeenheten for gynekologi og barneavdeling med nyfødtenhet samme sted opprettholdes. De øvrige fødetilbudene i innlandet opprettholdes uendret, men det skal legges fram en egen styresak om fødestuer så snart som mulig etter at stortinget har vedtatt prinsippene for organisering og finansiering av fødestuer.

Bedre tilbud

I sin vurdering skriver Tor Berge at «Administrerende direktør anser at de deler av Sykehuset Innlandet HF sitt vedtak som omhandler fødselsomsorgen er i tråd med de føringer RHF-styret har gitt i sak 81/2003 om fødselsomsorgen. Foretakets saksframstilling og utredninger for øvrig gir grunn til å forvente et kvalitativt forbedret og mer ressurseffektivt fremtidig fødetilbud i innlandet».

I sin saksframstilling påpeker han at endringen vil innebære endret og lenger reisevei for en del brukere på Gjøvik i forbindelse med fødsel.

«Øvrig tjenestetilbud knyttet til svangerskap, oppfølging etter fødsel og gynekologisk service for øvrig, med unntak av inngrep som krever døgnopphold, vil være uendret», skriver Berge.

Den øvrige omorganiseringen av de somatiske helsetjenestene i innlandet mener Berge ligger innenfor beslutningsmyndigheten til styret i Sykehuset Innlandet, og ber styret i Helse Øst RHF ta den til orientering.