Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere, heter det i en melding på klima- og miljødepartementets nettsider.

– Rovviltnemndene får nå en noe større verktøykasse i forvaltningen av rovvilt. De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Helgesen.

Han påpeker imidlertid at virkningen av forskriftsendringen først blir klart når de enkelte fellingsvedtakene fattes.

Stortinget ba i april regjeringen bake inn en del av naturmangfoldloven i forskriften som rovviltnemndene bruker når de skal gi tillatelse til felling av ulv.

– Gledelig

– Det er gledelig at klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå slår fast at også videre samfunnsmessige forhold skal telle med i den konkrete vurdering av om ulv skal tas ut, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Han ber om at den nye forskriften blir gjort tilgjengelig så raskt som mulig slik at rovviltnemndene «får klare rammer for sitt arbeid».

– Vi må forvente at det vil komme klager på de vedtak som rovviltnemndene vil fatte også i år, og det må være tid til å få avklart disse slik at nødvendig jakt kan gjennomføres til vinteren. Vi tåler ikke en ny vinter der ingenting skjer og ulvebestanden får fortsette å vokse ut over de grenser Stortinget har satt, sier Lahnstein.

Ga færre tillatelser

Ulvestriden nådde kokepunktet etter at Helgesen ved juletider satte til side en rekke av fellingstillatelsene som var gitt av de regionale rovviltnemndene. De hadde vedtatt lisenser til å felle til sammen 47 ulver, hvorav 24 utenfor ulvesonen. Helgesens departement redusert dette til 15 tillatelser, og det gjaldt kun dyr som befant seg utenfor ulvesonen.

Helgesen har blitt kraftig kritisert for sin håndtering av saken, også fra egne partifeller, men Senterpartiets mistillitsforslag mot ham fikk ikke støtte fra andre partier.

Da forskriftsendringen ble behandlet, tok likevel Helgesen selvkritikk. Han medgikk at han kunne ha gitt Stortinget tydeligere beskjed om at det kunne bli vanskelig å gi fellingstillatelser i tråd med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, selv om det nå er flere ulver enn det Stortinget har bestemt skal være bestandsmålet.