Storkommune kan gi milliardgevinst

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

GJØVIK: På 15 år vil en ny storkommune med de fem kommunene i Gjøvikregionen kunne hente ut 927 millioner ekstra i rammeoverføringer.

DEL

Det viser nye beregninger fra Telemarkforsking-Bø. På oppdrag fra KS Oppland og kommunestrukturprosjektet er det gjort beregninger på endringer i rammetilskudd for åtte ulike kommunesammenslåinger i sørdelen av Oppland fylke.

Av de åtte alternativene er det den nevnte konstellasjonen med Gjøvik, Toten- og Land-kommunene som suverent gir best uttelling ved en sammenslåing. Også en kommune kalt Stor-Gjøvik (Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land) kommer svært godt ut på økte inntekter fra rammetilskuddene, med 291 millioner de første 15 år.

Prosjektleder for kommunestrukturprosjektet i Oppland, Bjørn Fauchald, er ikke direkte overrasket over tallene som er kommet fram, men innrømmer at han ikke trodde på så positive tall.

– Vi må likevel være klar over at dette bare er en liten del av et større bilde når det gjelder effekten av å å slå sammen kommuner. Dessuten er det stor usikkerhet rundt det framtidige inntektssystemet, sier han.

Lenger til sentrum

Det er altså kommunenes inntektsside den nye utredningen tar for seg, basert på dagens inntektssystem. Åtte ulike alternativer for nye kommuner er utredet. Ulike kriterier er lagt til grunn (se egen sak) for beregningene. Av disse er det de såkalte reisefaktorene som gjør størst utslag. Dette er en kompensasjon kommunen får for de økte kostnadene den antas å få som følge av større reiseavstander

Halvparten av de økte inntektene skyldes nettopp reisefaktorene, som utløses ved at det med større kommuner blir lenger å reise til kommunesenteret.

– I tillegg til den inntektssiden denne rapporten tar for seg, kommer ikke minst den effektiviseringsgevinst man kan oppnå gjennom sammenslåinger. Det potensialet ligger der nærmest i et hvert tilfelle av mulige konstellasjoner, sier Fauchald.

Om kort tid legger hans prosjekt fram en mer omfattende og fyllestgjørende utredning om de ulike inndelingsalternativer i Oppland.

Usikkerhet

Rent faglig har ikke Bjørn Fauchald innvendinger til utredningen fra Telemarkforsking-Bø, men understreker at den har den svakhet at den baserer seg på dagens inntektssystem.

– Vi vet at det blir endringer i inntektssystemet, men ikke hvilke endringer. Usikkerheten som knytter seg til det framtidige inntektssystemet, er mye større for de små enn de store kommunene.

Når det gjelder de konkrete konstellasjonene i nevnte rapport, understreker Fauchald at den mest lønnsomme av disse, de fem kommunene i Gjøvik-regionen, rent politisk ikke er mest interessant så langt.

– Nordre Land og Østre Toten har ikke ønsket en grundig utredning av det alternativet, sier han.

Artikkeltags