Etterlyser fraværstall for grunnskolen i Gjøvik

Anne Bjertnæs, gruppeleder i Gjøvik Høyre etterlyser tall på fraværet i Gjøvikskolen.

Anne Bjertnæs, gruppeleder i Gjøvik Høyre etterlyser tall på fraværet i Gjøvikskolen. Foto:

Utdanningsdirektoratet la i forrige uke fram nye tall for fraværet i grunnskolen. Nasjonalt har nesten 9.000 av tiendeklassingene mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. – Elevene må merke at de savnes.

DEL

Det mener Anne Bjertnæs, gruppeleder i Gjøvik Høyre.

11,8 prosent av elevene i Oppland har over 15 dager fravær i løpet av et skoleår ifølge Utdanningsdirektoratets tall for skoleåret 2017–2018. Det er det nest laveste tallet for fylker i Norge, nasjonalt ligger tallet på 14,6 prosent. Det er første gang fraværstall for 10. trinn legges fram.

– Det er ikke lagt frem tall for hver enkelt kommune, men datagrunnlaget for dette finnes. Gjøvik Høyre ber derfor om at utvalg for oppvekst får en orientering om disse. Det vil være nyttig informasjon til våre politikere å ha denne oversikten, og på bakgrunn av disse vurdere om vi må sette inn flere tiltak for å sikre at ungene våre får det tilbudet de skal ha, sier gruppeleder i Gjøvik Høyre Anne Bjertnæs.

Må ta tak i fraværet tidlig

Fraværet i videregående skole ble redusert med 40 prosent av fraværsgrensen. En fraværsgrense i grunnskolen er uaktuelt, her finnes det allerede både en rett og en plikt til skoledeltakelse. Men skolene har fått en plikt fra 1. august om samarbeide med andre kommunale etater.

– Dette vil antakelig bidra positivt på å få fraværet ned, men først må vi få innsikt i hvordan situasjonen er i vår kommune før vi kan konkludere med at dette er tilstrekkelig, mener Anne Bjertnæs.

Nye regler i skolene fra 1. august

  • Det innføres ny lærernorm i grunnskolen.
  • Det innføres plikt om at skolene må gi intensiv opplæring til elever på 1.–4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning.
  • Det innføres plikt om at skolen må samarbeide med kommunale tjenestetilbydere for å følge opp elever med spesielle vansker.
  • Forbud mot heldekkende ansiktsplagg for elever og ansatte i skoler, inkludert SFO, leksehjelp og opplæring utenfor skolens område.
  • Alle fylker får sitt eget mobbeombud som skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at de får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i skolen.

Forskningen viser at fravær må tas tak i så tidlig som mulig. Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående opplæring.

– Grunnene til fraværet kan være sa mangt, men skolens og kommunens plikt til å bidra med tjenester som sikrer ungene og familiene den beste oppfølgingen er lik. Samarbeid mellom tjenestene, men også et sterkt og tillitsfullt samarbeid mellom skole og hjem er avgjørende for å lykkes, sier Anne Bjertnæs

Store forskjeller mellom fylkene

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har satt temaet på den nasjonale dagsorden.

– De aller fleste elevene er på skolen. Men det er alvorlig at så mange er mye borte. Dette er barn som både har rett og plikt til å delta i opplæringen, og som trenger undervisningen for å få kunnskap de trenger til videre skolegang eller arbeid. Når elever har mye fravær kan det være et tegn på at noe er galt. Skolene må følge opp disse elevene, sier Sanner.

Fylkesvis fraværsdager 10. klasse

Fraværsdager 10. klasse. Fylkesvis oversikt etter antall elever og prosentandel 2017-2018:0-15 dager –

Antall elever

>15 dager

Antall elever

0-15 dager

Prosent

>15 dager Prosent

Akershus

6626

1070

86,1

13,9

Aust-Agder

1139

204

84,8

15,2

Buskerud

2783

437

86,4

13,6

Finnmark

748

222

77,1

22,9

Hedmark

1833

316

85,3

14,7

Hordaland

4893

1086

81,8

18,2

Møre og Romsdal

2800

403

87,4

12,6

Nordland

2393

452

84,1

15,9

Oppland

1958

262

88,2

11,8

Oslo

4644

952

83,0

17,0

Rogaland

5022

689

87,9

12,1

Sogn og Fjordane

1138

128

89,9

10,1

Telemark

1721

243

87,6

12,4

Troms Romsa

1553

330

82,5

17,5

Trøndelag

4459

724

86,0

14,0

Vest-Agder

1935

283

87,2

12,8

Vestfold

2404

404

85,6

14,4

Østfold

3038

514

85,5

14,5

Nasjonalt

51086

8719

85,4

14,6


– Jeg vil be direktoratet oppdatere dagens veileder, og utarbeide tydelige rutiner for hvordan skolene bør følge opp elever med stort fravær. Jeg vil også ha mer informasjon om hvordan skolene følger opp fraværet, og mer kunnskap om årsakene til at noen barn har svært høyt fravær, sier Sanner.

Andelen elever med mer enn 15 dager fravær varierer mye mellom fylkene, fra 10,1 prosent i Sogn og Fjordane og 11,8 prosent i Oppland, til hele 18,2 prosent i Hordaland og 22,9 prosent i Finnmark.

– Forskjellene mellom fylkene er oppsiktsvekkende store. Vi trenger mer kunnskap om hva som kan forklare de store variasjonene, og hvordan elevene følges opp i de fylkene som har henholdsvis høyt og lavt fravær, sier Sanner.

Artikkeltags