– Dette med bioenergi er moro og interessant å arbeide med, og forhåpentligvis har det litt vyer over seg, sier forskerne Ragnar Eltun og Mikkel Bakkegård ved Bioforsk Apelsvoll på Kapp i Østre Toten.

Ryps, raps og andre oljevekster produsert på landbruksjord har potensial til å erstatte dagens olje når de tradisjonelle oljekildene tar slutt om 50 til 70 år. Myndighetene i EU har satt som mål at 5,75 prosent av drivstofforbruket i transportnæringen skal komme fra planteoljer innen 2010, en målsetting som seinere er fulgt opp også av norske myndigheter.

Derfor går forskningssenteret på Apelsvoll sterkt inn i forskning på bioenergi de kommende årene. Nylig ble senteret innvilget støtte fra Norges Forskningsråd til et prosjekt der en skal se nærmere på mulighetene for produksjon av norsk biodiesel. Prosjektet skal starte i inneværende år.

Forskerne har samtidig planer om å invitere lokale gårdbrukere til deltakelse i et regionalt forsøksanlegg med produksjon og salg av biodiesel. Dette håper en å ha på plass i 2007.

Inn i oljebransjen

– Det er spennende at vi i Innlandet kan komme inn i oljebransjen, sier forskerne Ragnar Eltun og Mikkel Bakkegård.

– Til nå er det blitt arbeidet mest – og godt – med dette på Hadeland gjennom Energigården på Brandbu og Habiol. Habiol skal sammen med investorer bygge en biodieselfabrikk ved Fredrikstad, og denne har behov for norsk råstoff. Vi skal se nærmer på jordbrukets muligheter for å ta denne produksjonen, sier de.

Det trengs mye råstoff i form av frø fra oljevekster for å møte behovene i en norsk biodieselproduksjon. Utfordringene ligger i å finne vekster og produksjonsmetoder som er rasjonelle og sikre under norske forhold.

– Dersom vi finner gode arter og metoder for norske forhold, kan dyrking av oljefrø ta over på overflødige korn- og kraftfôrarealer. Det trengs mye råstoff til biodieselproduksjon, og per i dag har vi for lite av dette i Norge, forteller Eltun og Bakkegård.

Mange nye dieselmotorer er godkjent fra produsent for bruk av biodiesel. De kan kjøres på ren plantediesel, men det vanligste er å blande inn fem prosent i vanlig autodiesel,

Samarbeid

I forbindelse med forskningsprosjektet på Apelsvoll skal Energigården på Brandbu gjøre den økonomiske analysen. Per i dag er det ifølge forskerne på Apelsvoll god økonomi for landbruket i å produsere oljevekster, men prisen er for høy til å skape konkurransedyktig drivstoffproduksjon.

– Vår utfordring ligger i å finne rasjonelle dyrkingsmetoder som gjør landbruket konkurransedyktig på produksjon av olje. Vi skal også lete etter nye vekster å produsere olje på, og finne ut hvor i landet de egner seg best å dyrke, forteller de.

Habiol og landbruksuniversitetet på Ås er andre samarbeidspartnere i prosjektet. Kontakt er det også med Universitetet i Minnesota i USA, der det satses stort på bioforskning.

Vil produsere selv

Mikkel Bakkegård leder et eget prosjekt som tar sikte på å etablere et eget produksjonsanlegg for biodiesel på Apelsvoll. Her ser en for seg å organisere et eierfellesskap med lokale bønder, og produsere omkring 100.000 liter diesel årlig.

– I anlegget skal vi produsere diesel for eget bruk og for salg i nærmiljøet. Anlegget vil bli det første gårdanlegg for produksjon av biodiesel i Norge, og utviklingen av det håper vi å få til sammen med Oppland fylkeskommune og Inovasjon Norge, sier Mikkel Bakkegård og Ragnar Eltun ved Bioforsk Apelsvoll.