Søksmålet ble reist av Krohn Maskin som ønsket å få inn pengene for oppsettingen av en steinmur på Lo, og for graving og planering på «sirkusteltplassen» på Leira. Saksøker la ned påstand om at Strandefjorden Fritidspark skulle betale 506.000 kroner for arbeidet, pluss renter. Krohn reiste også et motsøksmål der påstanden er at firmaet frifinnes, og at Strandefjorden fritidspark dømmes til å betale saksomkostninger pluss renter .

Strandefjorden Fritidspark, som er saksøkte, la ned påstand om at de må frifinnes, og at Kroon Maskin dømmes til å erstatte Strandefjorden Fritidsparks saksomkostninger. Strandefjorden Fritidspark reiste som motsøksmål at Kroon Maskin dømmes til å betale Strandefjorden Fritidspark en erstatning på på inntil i underkant av 1.6 millioner kroner.

Strandefjorden Fritidspark ble dømt til å betale entreprenøren 117.000 kroner, pluss renter fra mars 2002, og at begge partene bærer sine saksomkostninger. Valdres tingrett delte seg i et flertall og et mindretall når det gjaldt spørsmålet om å rette opp skaden. Kroon Maskin ble frikjent og Strandefjorden Fritidspark ble dømt til å betale 114.000 kroner som er Kroon Maskins saksomkostninger, fordi de ikke hadde gitt firmaet mulighet til å rette opp arbeidet sitt.

Tørrmuren stridens kjerne

Bakgrunnen for saken er at Strandefjorden Fritidspark i 1998 skulle bygge opp turistnæring på Lo, på vestsiden av Strandefjorden. Kroon Maskin ble engasjert til arbeidet med graving, oppfylling og planering. I arbeidet inngikk også at det skulle bygges en steinmur i naturstein mot Strandefjorden. Muren skulle bygges slik entreprenøren tidligere hadde bygget en tørrmur ved Garlibo på Fagernes. Muren ble bygget og sto ferdig i 1999. Ett år etter at jobben var utført skyldte Strandefjorden Fritidspark 506.000 kroner til Kroon Maskin for utført arbeid, både med steinmuren og med utgraving og planering på Leira. Norbert Kuhn, som eier Strandefjorden Fritidspark, anså arbeidene for mangelfullt utført, og holdt betalingen tilbake. Senere påpekte saksøkte en rekke mangler ved arbeidene med muren. Kroon Maskin innrømmer at muren har mangler ved Paviljongen og ved båthuset, hvor steinen har trukket litt ut på grunn av iskreftene. Kroon Maskin erkjenner ansvar for utførelsen men ikke for prosjekteringen, fordi de mener det ikke kunne forutses at iskreftene kunne forårsake skader.

Ble til underveis

Kroon Maskin hadde prosjekteringsansvaret for muren. De hadde ingen teoretisk utdannelse for å gjøre en slik jobb, og konsulterte heller ikke andre. Muren ble til underveis. Retten sier i sine merknader at resultatet er blitt en mur som ikke tåler de belastninger den blir utsatt for av naturkreftene og som ikke vil ha den levealder en byggherre kan forvente. Allerede etter få år er det oppstått vesentlige skader på deler av støttemuren. Dette mener retten er en vesentlig mangel som er uakseptabel for byggherren. Retten bemerker også at det er uakseptabelt at entreprenøren ikke tok med iskreftene i beregningene. Både når det gjelder lokalkunnskap, og med tanke på det formål og den funksjon muren skulle ha, burde entreprenøren tatt hensyn til dette. Retten konkluderer med at muren lider av mangler og at entreprenøren er ansvarlig for dette. Derfor har byggherren rett til å tilbakeholde 327.000 kroner for arbeider som er utført. Her er retten enstemmig.

Kroon Maskin hadde rett til å foreta utbedring av muren, men ble av byggherren ikke gitt mulighet til å rette opp dette. De ønsket en ny mur, og truet maskinfirmaet med politianmeldelse dersom de viste seg på anlegget. Kroon maskin har tapt og vunnet hovedsøksmålet. Motsøksmålet har Strandefjorden Fritidspark tapt fullstendig, og må betale Kroon Maskins saksomkostninger, konkluderer retten.