Det mest omtalte temaet fra ungdommene i Oppland hittil i 2018 er selvmord.

I rapporten Psykt flink har Røde Kors spurt ungdommer hvem de søker støtte hos.

Overrasket over svarene

– Svaret overrasket selv oss som er tett på ungdom gjennom flere av våre aktivitetstilbud landet rundt. En av fire av ungdommene i undersøkelsen sier de holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen. Nesten ingen av ungdommene søker først støtte hos voksenpersoner som helsesøster, trener eller samtaletilbud. De fleste snakker med venner, og mange snakker først med foreldrene sine. Disse funnene gjør oss bekymret, sier Mari H. Langerud i Oppland Røde Kors i en pressemelding.

Langerud jobber med ungdomsaktiviteter, og er bekymret for ungdommer som ikke har nære venner eller en støttende familie.

– Hva med alle dem som ikke har noen å snakke med? For oss er funnene i undersøkelsen en viktig påminnelse om at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil løse alle utfordringer. Vi må gå hverdagslivet og storsamfunnet vi lever i etter i sømmene for å se hva vi kan gjøre bedre, og hvordan, sier hun.

Stadig flere sliter psykisk

Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. Ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser i 2010. En av fem jenter på ungdomsskolen har et høyt nivå av depressive symptomer. I Oppland er det registrert 221 henvendelser til Røde Kors sitt samtaletilbud Kors på halsen hittil i år, en økning på 16 prosent sammenliknet med samme periode i 2017.

Gjennomsnittsalderen er 14 år, og 41 prosent av henvendelsene kom fra gutter.

– Ungdommene fra Oppland forteller at de har tanker og følelser de synes er vanskelig å snakke om med andre. Det mest omtalte teamet fra ungdommene i Oppland hittil i 2018 er selvmord. Nummer to på lista er venner, etterfulgt av tristhet/nedstemthet, opplyser Langerud.

– Røde Kors i Oppland ser med bekymring på trendene vi opplever rundt større ulikhet, økt fattigdom og det stresset og presset ungdom opplever i hverdagen, sier Langerud og kommer med følgende oppfordringer til alle i fylket;

Til deg som er voksen: Vis at du bryr deg. Legg vekk mobilen og vær til stede i hverdagssamtalene. Spør hvordan det går på skolen, med venner, på fritiden. Spør en gang til om du ikke får svar første gangen. I en travel hverdag er det lett at vi haster forbi uten å si hei eller spør hvordan det går. Du kan være den ene viktige personen som gjør en forskjell for det ene barnet.

Til deg som er lokalpolitiker: Du bruker allerede mye av tiden din på et engasjement for lokalmiljøet og bygda. Til deg har vi tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss i vår nye rapport:

1. Støtt opp om åpne møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventningsstress og press. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom.

2. Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre voksenpersoner på skolene. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange kommuner i dag. Helsedirektoratets minstenorm for antall barn per helsesøster i 100 % stilling må følges. På barneskolen skal en helsesøster ha ansvar for 300 barn, på ungdomsskolen 550 barn, og på videregående skoler 800 barn.

3. Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdom fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi.

Og til slutt, til deg som er ungdom. Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tør å spørre om hjelp om du sliter.