I dag ar Kommunal- og forvaltningskomiteen lagt fram sin innstilling. De som danner flertallet for saken er de tre regjeringspartiene, Venstre og delvis støtte fra KrF. Leder av komiteen, Tore Hagebakken fra Oppland, er godt fornøyd med at flere oppgaver kommer nærmere velgerne.

- Forvaltningsreformen flytter makt og myndighet fra sentralt nivå og statlig byråkrati, til regionale folkevalgte politikere, forteller komiteen.

Dette skal de drive med:

Flertallet er kommet fram til at politikerne skal bestemme over følgende:

Samferdsel:
Øvrige riksveger vil bli overført til regionene og omklassifisert til regionveger.
Hver region skal få sin egen vegadministrasjon.
En ny utredning for en framtidig organisering av Statens Vegvesen skal gjennomføres.

Næringsutvikling:
Eierskap i Innovasjon Norge deles mellom staten og regionene.
En større andel av bevilgningen fra berørte departement overføres til Innovasjon Norges regionkontorer.
Det opprettes regionale innovasjonsselskaper med ansvar for hoveddelen av SIVAs innovasjonsaktiviteter.

Forskning og utdanning:
Fylkespolitikerne tar over fylkesmannens oppgaver vedrørende nettstedet skoleporten.no, læreplanarbeid (informasjon mv.), kompetanseutvikling, forsøks- og utviklingsarbeid, Lærende nettverk, nasjonale strategiplaner, lærings- og oppvekstmiljø.
Videre opprettes det regionale forskningsfond og regionalpolitikerne for ansvar for å utnevne to av de eksterne styremedlemmene på høyskolene.
Ansvaret for drift og finansiering av fagskolene overføres til regionene.

Fylkesmannen:
Alle oppgaver ved regionalpolitisk skjønn skal legges til de nye regionene.
De fleste oppgavene på landbruks- og matområdet og miljøvernområdet som i dag tilligger fylkesmannen, blir overført til regionene med unntak av klagebehandling, innsigelse, lovlighetskontroll og tilsyn.

Regional planlegging:
Den regionale planleggingen skal styrkes som virkemiddel ved at regionene pålegges å utforme en regional planstrategi som skal godkjennes av Kongen.
Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.
Regionene gis myndighet til å vedta bestemmelser som i en begrenset tidsperiode båndlegger arealbruken.
Regionenes ansvar innenfor regional planlegging og utvikling vil også omfatte samordning av transportløsninger samt regional miljø- og klimastrategi.

Kulturfeltet:
Regionene vil få det fulle ansvaret for å forvalte spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg.
Andelen av tippemidlene som går til regionene skal fastsettes etter en fordelingsnøkkel.
Regionene skal ha full frihet til å bestemme hvilke investeringsprosjekter som skal gjennomføres og hvor stort støttebeløp hvert enkelt prosjekt skal få.
Alle midler til regionale og lokale bygg og anlegg som fordeles av kulturdepartementet skal overføres til regionene.
Regionene skal gis større innflytelse over de lokale og regionale kulturinstitusjonene gjennom økt styrerepresentasjon og utnevnelse av styreledere.
En større del av midlene skal gis i direktetilskudd til institusjonene selv.

Tannhelse:
Den organisatoriske plasseringen av tannhelse skal avgjøres endelig ved behandling av egen Stortingsmelding om tannhelse. Denne meldingen legges fram i vår.
Flertallet i Kommunalkomiteen legger til grunn at det skal sterke grunner til dersom tannhelsetjenesten skal gis en annen plassering enn dagens.