- meget godt ut i lokaliseringskabalen

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Fødeavdelingen reddes, og vel så det, og det satses på kirurgien. Det blir etter all sannsynlighet virkeligheten for Gjøvik sykehus etter at Sykehuset Innlandet har fordelt de ulike funksjonene. Gjøvik vil også tape noe, men samlet sett ender trolig sykehuset opp med mer enn mange på forhånd hadde våget å drømme om.

DEL

Helseforetakene i Oppland og Hedmark ble fra 1. januar 2003 slått sammen til Sykehuset Innlandet HF. Helt siden den dagen har ledelsen jobbet med å omstrukturere sykehusdriften. Den ene prosjektgruppen etter den andre har utarbeidet rapporter om framtidig organisering og funksjonsfordeling mellom sykehusene.

Ønsket om å sentralisere store deler av driften har skapt ramaskrik de fleste steder.

Én kvinneklinikk

I Gjøvik har ulike grupperinger drevet en intens kamp for å unngå en nedleggelse av fødeavdelingen. I mandat fra Helse Øst er Sykehuset Innlandet pålagt å spare mellom 15 og 20 millioner kroner årlig på en omorganisering av fødselsomsorgen. Slike krav gir kun rom for en kvinneklinikk i de to fylkene. Prosjektleder for framtidig organisering og funksjonsfordeling av fødselshjelp og kvinnesykdommer, Jacob Nakling, la mandag fram sitt syn på saken, med utgangspunkt i det mandatet han hadde fått fra Sykehuset Innlandet. I den rapporten er det kun gitt rom for én kvinneklinikk.

De to gjenstående alternativene er derfor at et av fylkene får kvinneklinikken, det andre får fødetilbud i kraft av fødeavdeling eller fødestuer.

Sammensatt kabal

Kravene til en kvinneklinikk er blant annet at den har over 1500 fødsler årlig. Elverum, som per i dag har kvinneklinikkstatus, har bare 1150 fødsler i året. En sammenslåing i Oppland vil føre til at fødselstallene nærmer seg 2000. Det er derfor den naturlige og eneste valgmuligheten.

Isolert sett er Lillehammer best rustet til å huse en kvinneavdeling, men det er før kabalen rundt kirurgien er lagt.

Samlet er kirurgien et kjempestort og meget sammensatt fagfelt. Sykehuset Innlandet ønsker på sikt en større samling av kirurgien enn hva det vil være i stand til å gjennomføre de nærmeste årene. Det har direktør ved Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, hele tiden vært klar på. De økonomiske begrensningene gjør likevel at dagens bygningsmasse må brukes på best mulig måte. Ledelsen ønsker også å gi de enkelte sykehusene en klarere fagprofil. Det vil si at sykehusene må gi noe for å få noe annet.

Hvorfor Gjøvik?

Divisjonsdirektør ved Elverum sykehus, Øyvind Graadal, presenterte også sin rapport om kirurgien i innlandet mandag. Det er ingen tvil om at disse to områdene henger nøye sammen og til en viss grad er avhengig av hverandre.

Hvorfor legges så kvinneklinikken og gastrokirurgien, som er kirurgi på mage og tarm,etter all sannsynlighet til Gjøvik?

Det er i tilfellet flere grunner til det. De to store fagområdene innenfor kirurgi er gastro og ortopedi, som er behandling av skjelett og muskler. For å utnytte kapasiteten ved sykehusene, kan ikke både Gjøvik og Lillehammer ha begge disse tilbudene. Til det er de alt for krevende. I sin vurdering av gastrokirurgien er Graadal klar på at den grenen henger nøye sammen med resten av kirurgien, spesielt bløtdelskirurgien. Videre fastslår han at en svært god radiologisk avdeling er av stor betydning. Gjøvik har vært et satsningssted på det området. Det er den flotte Stråleterapienheten et bevis på. Samarbeidet mellom gastrokirurgi og gynekologi, som er en viktig del av en kvinneklinikk, bør gå hånd i hånd, fastslår kirurgirapporten. Nakling fremhever også i sin rapport avhengigheten mellom kvinne/barn og mage/tarm-kirurgi. Han fastslår at det optimale vil være å legge disse to miljøene til det samme sykehuset.

Viktig for framtida

Gjøvik sykehus er det sykehuset i innlandet som bygningsmessig er av størst kvalitet. I forhold til flere av de andre sykehusene er også utbyggingsmulighetene på sikt bedre. At en kvinneklinikk i Gjøvik vil medfører litt større investeringskostnader virker mindre viktig, sett i et langsiktig perspektiv.

Slik kortene er fordelt i dag vil det være helt naturlig å legge kvinneklinikken og gastrokirurgien til Gjøvik.

Fødselsomsorgen har lenge vært et omstridt tema, kirurgien har fått mindre oppmerksomhet. Ikke dermed sagt at den er mindre viktig. Heller tvert i mot. En fullverdig gastro-avdeling vil sikre Gjøvik sykehus en meget sterk akuttfunksjon og anestesiavdeling. Følgene av en slik fordeling vil måtte medføre at ortopedien er tapt for Gjøvik, kanskje sammen med andre mindre fagfelter. I det lange løp må likevel Gjøviks plass i puslespillet, slik vi ser det, ses på som en stor seier for sykehuset, og en forsikring om at Gjøvik vil bli satset på også i framtida.

Artikkeltags