Tallene som kom på bordet under gårsdagens styremøte i Sykehuset Innlandet er dyster lesning.

Hittil i år viser regnskapet et underskudd etter avskrivninger og finanskostnader på 77,8 millioner kroner. Ved årsskiftet er dette tallet ventet å stige til 85 millioner. I beste fall. Dette er tall som bekymrer Bjarne Gravdahl.

– Dersom vi ikke foretar oss noe, og midlene fra Stortinget blir som forventet, anslår vi at underskuddet vil stige til nærmere 240 millioner kroner i løpet av neste år. Da sier det seg sjøl at vi må foreta visse grep, sier Gravdahl som mener det viktigste man kan gjøre er å få ned lønnskostnadene.

– Økonomien bedres

Per i dag utgjør lønnskostnadene hos Sykehuset Innlandet rundt 80 prosent av utgiftene. Hittil i år har lønnsutgiftene vært på drøyt 3,2 milliarder kroner. Til sammenlikning er totale inntekter 3,1 milliarder.

– Da er det vanskelig å drive god butikk. Omorganiseringen av sykehusstrukturen er derfor en av flere tvingende nødvendige tiltak som på sikt vil bedre økonomien, forklarer Bjarne Gravdahl som håper folk forstår beslutningene som nå er tatt av Sykehuset Innlandet. Flere synspunkter kom fram under gårsdagens styremøte, og ikke alle representantene var enige i administrasjonens forslag til vedtak. Men styreleder Tor Robertsen kunne til slutt konstatere at innstillingen ble som den forelå, med tilføyning av én protokolltilførsel.

Sendes til Lillehammer

Hovedsenteret for ortopedi (muskler og skjelett) blir lagt til Lillehammer. Det betyr blant annet at pasienter med for eksempel bruddskader som trenger operasjon, ikke blir behandlet på Gjøvik, men sendt til Lillehammer.

Hovedsenteret for gastrokirurgi (mage/tarm) blir lagt til Gjøvik. Pasienter som trenger operasjon i mage/tarmsystemet blir altså sendt fra Lillehammer til Gjøvik.

Hovedsenteret for karkirurgi (blodårer utenom hjertet) flyttes fra Gjøvik til Hamar. Gjøvik sitter som kjent med unik kompetanse på blant annet dette området, men foreløpig er det usikkert om personell eller teknisk utstyr blir flyttet fra Gjøvik til Hamar.

Direktør ved Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, mener omorganiseringen i første rekke vil føre til at pasientene får et bedre tilbud.

Ny vaktordning

– Totalt sett får de det. Så får det heller være at enkelte pasienter av og til får en lengre reisevei. Man må huske på at dette vil gi et atskillig bedre akuttilbud når det gjelder kirurgi. En spesialist på hvert enkelt fagområde vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet gjennom vår nye vaktordning, påpeker Almlid som regner med at rundt 150 av stillingene som er vurdert kuttet, vil være naturlige avganger.

– Vi er fremdeles tidlig i denne prosessen. Men at vi kommer til å måtte si opp ansatte er hevet over enhver tvil, innrømmer Almlid som forteller at omorganiseringen vil tre i kraft i juni neste år, på en dato som vil være felles for alle berørte sykehus.