Da en delegasjon fra Valdres og aksjonsgruppa mot Vinda-utbyggingen møtte olje-og energiministeren og deler av hans stab forrige uke, møtte også Arne Prestegården for å snakke om økonomien i prosjektet. Prestegården er tidligere Ap-politiker i Øystre Slidre, og har hatt mange sentrale verv og roller opp gjennom årene. Nå engasjerer han seg som privatperson på aksjonsgruppas oppfordring.

Da han ble spurt om å bli med for å møte departementet, begynte han å grave i tilgjengelige dokumenter.

Definitivt i baksetet

Prestegården viser til at samarbeidsavtalen mellom utbygger Skagerak Energi, Clemens Kraft (Opplysningsvesenets fond) og Øystre Slidre kommune og presentasjonen av denne sier at Øystre Slidre vil få 1,4 millioner i året i form av eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

– Det vi vet er at kraftprisene i morgen vet vi ingenting om, i likhet med bensinpriser. Skatt på på verker og bruk er i dag på 7,5 promille. Det vil den sittende regjeringen redusere. Den sysselsettingseffekten det vises til vil neppe gi noen spesiell virkning i kommunen. Det er ikke mange entreprenører som kan drive en tunnel på tre kilometer. Selve driften av kraftverket er det Eidsivas som skal ta seg av, sier Prestegården.

Minoritetseier

Eiere av fallrettene i Vinda er Skagerak Energi med 65 prosent, Clements Energi 17 prosent og Øystre Slidre 16 prosent. To prosent eies av private grunneiere. Bak Skagerak står Statskraft med en eierandel på 66 1/3 prisent. Det betyr at Statskraft i realiteten blir majoritetseier i Vinda kraftverk.

– I samarbeidsavtalen heter det at hvis ikke Øystre Slidre vil benytte sin tredel, skal den tilfalle de andre. Så her sitter kommunen definitivt i baksetet, sier Prestegården. Han mener det hele ser ut som en typisk u-landsmodell. Øystre Slidre eksporterer råvarene rett ut av distriktet.

Finansieringen

Presteården undrer seg over hvordan Øystre Slidre kommune har tenkt å finansiere sin andel av utbyggingen. 16 prosent av totalsummen på 265 millioner utgjør rundt 40 millioner kroner. Med en utbyggingskostnad på rundt fem kroner per kilowattime er han i tillegg overbevist om at det vil gå svært lang tid før det er mulig å tjene penger på denne investeringen.

– Som en tydelig minoritetseier vil ikke kommunen ha noe de skal ha sagt, legger han til. Totalt sett mener han at beslutningsgrunnlaget for kommunen er del uklart og mangelfullt, og med uklare konsekvenser.

Prestegården er usikker på hva ordningen med grønne sertifikat for kraftutbygginger vil bety. Og han spør om Vinda kraftverk vil rekke å bli ferdig innen denne ordningen utløper ved slutten av 2020. Vinda kraftverk må levere på nett ved utgangen av 2020 for å nyte godt av denne finansierinegn. Hvis ikke kan en del av finansieringen falle ut av prosjektet.

Ønsket ny behandling

Senterparti-representant Marit Knutsdatter Strand har plass både på Stortinget og i kommunestyret i Øystre Slidre. Hun er ikke imponert over den politiske håndteringen av Vinda-saken.

– Det vedtaket som åpnet for utbyggingen skriver seg tilbake fra 2013, med andre ord to perioder siden. Vi har ikke hatt noen politisk behandling i kommunestyret etter den tid, sier hun. Vinda har i ettertid kommet opp som en stor miljøvernsak i Oppland. Det er gjennomført en underskriftskampanje, og det er et betydelig folkelig engasjement imot utbyggingen. Saken har ligget svært lenge både i NVE og i departementet.

– Vi i Senterpartiet i Øystre Slidre har forsøkt å få den opp til ny behandling i kommunestyret på nytt, men uten å få gehør for dette, sier Strand.

Hun mener utbyggingen ikke er nødvendig for norsk kraftforsyning, og ser ingen grunn til at Øystre Slidre skal ofre dette vassdraget for at Norge skal bli en grønn energibank for Europa.

– Og hvis motivet for å bygge Vinda kraftverk er å få et skatteobjekt til i kommunen, så er vel dette noe feil, sier hun.

Bra med engasjement

Ordfører Kjell Berge Melbybråten sier til OA at han synes det er bra at i slike saker, og forstår at folk kan være skeptiske.

– Jeg mener på lik linje med alle andre i kommunestyret 2013 at det var riktig å få saken om Vinda utredet. Men jeg har samtidig sett på det som mitt mandat å sørge for at alle syn kommer fram. Allerede i 1991, i forbindelse med samla plan for vassdragsutbygging tok Øystre Slidre kommune stilling til at de var for en utbygging og hvilket utbyggingsalternativ de gikk inn for. Det var utbyggingsalternativ A med å utnytte fallet fra Søre Vindin til Heggefjorden uten oppdemming av Vindevatna.

– Etter det jeg kjenner til var det ganske stille rundt Vinda-utbygginga inntil Øystre Slidre kommune i 2013 fikk melding fra NVE med forslag til konsekvensutredning for Vinda kraftverk. Denne saken var oppe i kommunestyret i2013 der ingen stemte mot denne utredningen. I 2013 vedtok kommunestyret også den omtalte samarbeidsavtalen i sak 7/13, den og var enstemmig, sier ordføreren.

Seks av 21 kritiske

– Det var først i 2017 at 6 av 21 kommunestyrerepresentanter stilte seg kritiske til utbygginga i samband med høringsuttalelsen til NVE sin innstilling. Vårt vedtak i kommunestyret og innbyggerforslaget ble etter forslag fra meg overrekt Olje- og Energidepartementet. Jeg har sammen med gruppeleder i Høgre og Senterpartiet hatt møte med departementet der også Vern vinda sitt syn ble framlagt, og vi har vært på befaring med departementet med samme tema, sier Melbybråten.

Når det gjelder Prestegården sine økonomiske vurderinger, mener ordføreren at det er for tidlig å konkludere.

– Om kommunen skal være med på en slik utbygging, har ikke kommunestyret tatt stilling til. Men det er ikke slik at kommunen mistar fallrettighetene sine om de ikke er med å bygge ut. Det er heller ikke avklart konkret hvor stor andel dette er, men en utbygging på 56 GWh har med dagens kraftpris om lag 24 millioner i året i brutto omsetning.

Ikke vår beslutning

– Det er ikke kommunen som bestemmer om Vinda blir utbygd, det er opp til regjeringen. NVE har vært positive, og nå er det opp til regjeringen og ta stilling til utbyggingen og eventuelt hvilke vilkår som skal gjelde. Etter denne vurderingen er et opp til kommunestyret å ta stilling til om de vil være med på en slik utbygging eller ikke, sier Melbybråten.