For 50 år siden var den tidligere så rike fiskeelva som renner fra Eina til Mjøsa så forurenset av industri at den ble ansett som «biologisk død» helt fra Raufoss nedover til Mjøsa. Men nå går alt så meget bedre i Hunnselva. Så bra at myndighetene vil pålegge VOKKS Kraft AS å øke vannføringen i elva ganske vesentlig fra inntakene til Breiskallen kraftverk og Åmot kraftverk i Gjøvik og Vestre Toten.

VOKKS Kraft mener på sin side at ulempen med å innføre minstevannføring er større enn fordelen, først og fremst på grunn av bortfallet av ren fornybar energi, men også kostnaden ved å anlegge og drifte et slikt pålegg.

Taper 310.000 kroner årlig

Snittproduksjonen i perioden 2010–2014 har vært 5,3 GWh i Breiskallen og 8,4 GWh i Åmot. Minstevannsslippet NVE nå anbefaler departementet å pålegge VOKKS, vil innebære et inntektstap på 310.000 kroner årlig med en kraftpris på 30 ør/kWh. NVE mener at reduksjonen i produksjonen og inntektstapet til VOKKS «er akseptabelt.»

Et prøveslipp på mindre vannverdier ble utført i 2014, mens Fylkesmannen i Oppland mener det trengs enda mer vann enn det som ble testet ut den gang for å bedre leveforholdene for fisk og andre vannlevende organismer i Hunnselvas nedre deler.

Heving av vannstanden i Einafjorden?

VOKKS har ifølge høringsdokumentene i saken tidligere signalisert overfor Vestre Toten kommune at selskapet ved innføring av krav om minstevannføring nedover i vassdraget, må kunne påregne å heve vannstanden i Einafjorden rundt 20 centimeter utover høsten.

– I oppdatert høringsdokument ble punktet om justering av reguleringsregimene utelatt, og vi legger derfor til grunn at dette ikke lenger er vurdert som aktuelt av konsesjonæren. Vår innstilling til OED om slipp av minstevannføring baserer seg på denne forutsetningen, skriver NVE i innstillingen, hvor det legges opp til minstevannføringer på 300 liter i sekundet i sommerhalvåret og 180 liter i sekundet i vinterhalvåret for begge de nevnte kraftverkene.

Brufoss holdes utenfor

NVE vil ikke ha samme anbefaling for Brufoss kraftverk, da nytten anses å ikke stå i forhold til kostnader og krafttap, siden elva går i kulvert under Riksveg 4 på denne strekningen.

NVE forbeholder seg dessuten å senere kunne gi pålegg om biotoptiltak i elva dersom dette vil bedre forholdene for fisk ytterligere.