Ledelsen ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ble i styringsgruppemøte 23.mai enige om inntil videre å utsette arbeidet med en fusjon mellom de to høgskolene.

Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer søkte 22.desember 2005 Kunnskapsdepartementet om å bli slått sammen til en høgskole fra 1.januar 2007.

I søknaden til departementet forutsatte høgskolene en bedret basisfinansiering, mulighet for oppretting av nye studietilbud gjennom tildeling av flere studieplasser og nye samfunnsoppdrag. I svarbrevet fra departementet ble man tildelt 2 millioner til selve fusjonsarbeidet, mens de øvrige kravene ikke ble innfridd.

En ytterligere årsak til at man nå utsetter fusjonsprosjektet er også de konflikter og splittelser dette har skapt i forhold til Prosjekt Innlandsuniversitetet. Høgskolen i Gjøvik ser det som hensiktsmessig at ledelsens og organisasjonenes fokus nå rettes inn mot arbeidet med den faglig utviklingen og samarbeidet med regionen knyttet til etableringen av et Innlandsuniversitet i 2012.

Høgskolene viderefører det faglige og teknisk-administrative samarbeidet mellom to høgskolene. HiG ønsker i sterkere grad å integrere Høgskolen i Hedmark også i dette samarbeidet.

En endelig beslutning om denne saken vil bli fattet i høgskolestyremøte for Høgskolen i Gjøvik 12.6.2006.