Tidligere stortingsrepresentant, og nå vararepresentant for Arbeiderpartiet, Reidun Gravdahl har stilt helseministeren spørsmål om han vil redde fødeavdelingen i Gjøvik.

"Utrygghet"

Gravdahl viser til at administrasjonen i Sykehuset Innlandet har foreslått, og styret senere vedtatt, å legge ned fødeavdelingen ved sykehuset i Gjøvik som har rundt 900 fødsler per år. "Dette medfører utrygghet og sterke reaksjoner fra de som sokner til dette sykehuset. Stortinget fastslo i behandlingen av Akuttmeldinga at 400-500 fødsler i året medførte et behov for en fødeavdeling. Vil Helseministeren gripe inn og redde fødeavdelingen i Gjøvik?", var spørsmålet fra Gravdahl.

Helseminister Dagfinn Høybråten viser til at beslutningen og saksutredningen vedrørende organiseringen av fødselsomsorgen i Sykehuset Innlandet nå skal oversendes Helse Øst RHF (Regionhelseforetak) for videre behandling, og at helseministeren i foretaksmøte senere skal behandle spørsmålet om struktur og organisering av det samlede fødetilbudet i Helse Øst, slik han tidligere har gjort for Helse Nord og Helse Vest.

Behandles i morgen

"Foretaksmøte i Helse Øst forutsettes avholdt når styret for Helse Øst har fattet vedtak for det samlede tilbudet, både for innlandet og for Oslo-regionen. Jeg kan ikke foregripe foretaksmøtets behandling av saken. I vurderingen av saken vil det bli lagt vekt på at beslutningene som treffes både ivaretar de faglige kravene som gjelder for fødselsomsorgen, og at de understøtter det "sørge for"-ansvar som Helse Øst har for befolkningen i sin helseregion", heter det i svaret fra helseministeren.

Styret i Helse Øst RHF skal behandle saken i sitt styremøte torsdag.