Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn har i høst deltatt i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier, arrangert av Statens Strålevern.

I Gjøvikregionen er det registrert 17 solarievirksomheter. Hos disse ble det i alt funnet 55 avvik, opplyser rådgiver Ingunn Sandvik i helse- og miljøtilsynet til OA.

Ingen virksomheter gikk fri for avvik. Solarievirksomhetene har nå fått en frist for å rette opp alle avvikene.

Tilsynskampanjen var spesielt rettet inn på å avdekke solarienes etterlevelse av kravene til systemer for alderskontroll og informasjon til kundene, samt tilstedeværelse av advarselsplakat og bestått kunnskapsprøve, som alt sammen er krav i strålevernforskriften.

Målet for kampanjen var å sikre forsvarlig bruk av solarier, og å gjøre aktørene bevisst på sitt ansvar for dette, samt å sikre lik etterlevelse av regelverket, opplyser Ingunn Sandvik.

18-årsgrense

I Norge har det vært 18-årsgrense for å bruke solarium siden 2012. For å håndheve 18-årsgrensen skal alle solariumsvirksomheter ha et system for alderskontroll. Dette kravet ble innført fra i år, og kan løses ved heltidsbetjening, videoautomat med dokumentleser, eller annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll, opplyser helse- og miljøtilsynet.

Fra 2015 har det også vært krav om at virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Det er også et krav i strålevernforskriften at virksomheter skal ha et oppslag med advarselstekst godt synlig i lokalet.

Videre har det fra 2016 vært krav til at både den ansvarlige for den daglige driften og de ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve, kalt «solarieprøven». Ved bestått prøve blir det utstedt et bevis som er gyldig i fem år.

Det er disse forskjellige bestemmelsene det gjennom tilsynet er registrert at alle solarievirksomhetene i Gjøvikregionen i varierende grad har bommet på å ha i orden.

Minst 7000 solarier

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn fører tilsyn med solarier på vegne av Statens Strålevern i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gran. I løpet av tilsynskampanjen ble samtlige solarier i alle disse kommunene besøkt.

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS er et interkommunalt selskap som eies av de samme kommunene.

Statens Strålevern er overordnet tilsynsmyndighet for solarier i Norge. Kommunene er ansvarlige for å føre tilsyn med solariene.

På landsbasis er det meldt inn drøyt 1600 solarievirksomheter og nærmere 7000 solarier til Statens Strålevern. Det reelle tallet på hvor mange som tilbyr soling i solarier antas imidlertid å være høyere, opplyser tilsynet.

Nærmere 200 kommuner deltok i den landsomfattende tilsynskampanjen ved solstudioene i høst.

Fraråder

På bakgrunn av den store hudkreftfaren, fraråder Statens Strålevern bruk av solarium, helt uavhengig av tilsynsresultatene i høst.

Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av hudkreft, opplyses det fra helse- og miljøtilsynet. Og det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft. Det viser forskning, heter det videre.

Det er anslått at rundt 90 prosent av hudkrefttilfellene skyldes UV-eksponering fra sol og solarium. Til tross for at hudkreft er en kreftform som man i stor grad kjenner årsaken til og som dermed kan forebygges, er forekomsten høy og fortsatt økende i Norge og de andre nordiske landene, skriver helse- og miljltilsynet på sine nettsider, og legger til: Det er ikke påvist noen helsegevinst ved bruk av solarium.

Kreftrisikoen er ekstra høy for de som benytter solarium fra ung alder, og den øker med økende solariebruk, opplyses det videre. I Kreftforeningens solvaneundersøkelse for ungdom i 2016 svarte 8 av 10 at de var under 18 år første gang de tok solarium, og 14 prosent av dem var under 15 år.