Nesten åtte av ti kommuner velger interkommunalt samarbeid når kommunene skal etablere øyeblikkelig hjelp-plasser.

I forbindelse med Samhandlingsreformen skal kommunene etablere døgnopphold til øyeblikkelig hjelp-pasienter hvor diagnosene er kjent. Kommunene skal bygge opp et slikt tilbud for å få ned antall innleggelser på sykehus.

Evalueres

Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik samarbeider med en rekke institusjoner med å evaluere Samhandlingsreformen, blant annet hvordan kommunene organiserer kommunale akuttdøgnplasser (KAD).

Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner har studert søknadene til 242 kommuner i forbindelse med etablering av KAD-plassene. Nylig publiserte Senter for omsorgsforskning første rapport som viser at de fleste kommunene velger å samarbeide om KAD-plasser.

Mest vanlig

– Om lag tre fjerdedeler av alle som har søkt om etableringstilskudd, går sammen om etableringen. Interkommunalt samarbeid er mest utbredt blant kommunene på Sørøstlandet og minst utbredt i nordnorske kommuner. I Nord-Norge samarbeider om lag halvparten av kommunene, opplyser Skinner.

Funnene er basert på søknadene som ble sendt Helsedirektoratet i 2012 og 2013. Vestre Toten, Gjøvik, Østre Toten, Søndre Land, Gran og Lunner er blant de lokale kommunene som er med i undersøkelsen.

I Gjøvikregionen har kommunene valgt bort interkommunalt samarbeid, da de mener lokale tilbud vil gi det beste tjenestetilbudet.

– I Gran og Lunner har de valgt samarbeid. Det er mest vanlig at fire-fem eller seks kommuner samarbeider, og interkommunalt samarbeid er mest vanlig uansett kommunestørrelse, men noe mer vanlig blant de minste kommunene, sier Skinner.

Interkommunalt

Et annet funn er at kommuner som allerede samarbeider om legevakt, også velger samarbeid om KAD-plassene. Nesten ni av ti kommuner velger interkommunalt samarbeid. I Gjøvikregionen er det interkommunal legevakt, og kommunene går dermed imot strømmen også på dette punktet. Om kommunene velger interkommunal løsning eller ei når KAD-plassene etableres, ser imidlertid ikke ut til å ha noe med legevakta å gjøre, i og med at kun 19 prosent velger å lokalisere plassene i nærheten av legevakta.

I rapporten kommer det for øvrig fram at en del kommuner bevisst har valgt å vente med etablering av KAD-plasser for å dra nytte av erfaringer andre steder.

– Det er også rimelig å forvente at kommunene vil evaluere tilbudene sine og lære av egne og andres erfaring. Kanskje vil noen bryte ut av interkommunalt samarbeid for å få et tilbud nærmere egne innbyggere, mens andre kan finne ut at et kommunalt tilbud blir for krevende å drifte og søker samarbeid med andre, sier Skinner.

Forskningsrapporten skal være ferdig i juni 2015. Den endelige rapporten vil dermed få med seg kommunene som søker om tilskudd i 2014. Den endelige rapporten vil blant annet også si noe om samarbeidsavtaler og gi analyser av finansielle virkemidler. Det arbeidet utføres av andre institusjoner.