Gå til sidens hovedinnhold

Ett år etter at avdeling 1B på Reinsvoll ble avviklet vil Helse Sør-Øst kjøpe tjenestene privat

Artikkelen er over 7 år gammel
PSYKIATRIEN

Helse Sør-Øst vil kjøpe privat behandling av bipolare lidelser, ett år etter at en spesialavdeling på Reinsvoll ble avviklet.

Sommern 2014: Helse Sør-Øst legger 440 millioner på bordet til kjøp av private tjenester innen psykisk helsevern.

Primært skal millionene gå til langtidsbehandling avpasienter med alvorlige psykiske lidelser. Blant annet etterspørres tilbydere med spesialkompetanse på bipolare lidelser.

Et år tidligere: Avdeling 1B ved Reinsvoll låser døra for godt. Avdelingen var gjennom mange år bygget opp rundt pasienter med bipolar lidelse. Fagmiljøet oppløses.

Beslutningen ble tatt av styret i Sykehuset Innlandet et halvt år tidligere, som en del av en større omstillingsprosess innen psykisk helsevern. Nasjonale retningslinjer ble gjennomgående brukt som bakgrunn for endringene.

Sykehuset Innlandet eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sårbare pasientgrupper

Det er på grunn av tendenser for sykelighet i framtiden, at Helse Sør-Øst nå vil gjøre avtaler med private ideelle aktører. I tillegg til bipolare lidelser, etterspørres blant annet behandling av schizofreni, psykoser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Det vil ofte være snakk om behandlingsopphold i tre måneder eller mer.

Avtalene skal ikke være tidsavgrenset.

– Anskaffelsen gjøres for å sikre utfyllende tjenester innen sårbare områder, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard.

– Sykehuset Innlandet omstiller nå etter nasjonale retningslinjer for å flytte tyngdepunktet fra døgnbehandling til dagbehandling. Samtidig søker dere private tilbydere for døgnbehandling. Hva er tanken?

– Anskaffelsen gjøres for å sikre utfyllende tjenester som skal være tilgjengelig for hele helseregionen. Det er derfor ikke mulig å se denne anskaffelsen direkte opp mot et enkelt helseforetak eller sykehus.

Spesialavdeling på Reinsvoll

– Det må vel ligge en bevisst overordnet tanke bak en slik dreining fra offentlig sykehus? Er private aktører best skikket til å stå for langtidsbehandling?

– Det ligger ingen dreining i det arbeidet som nå gjøres. Alle akuttjenester, DPS-funksjoner og hovedandelen av polikliniske tjenester ligger, og skal ligge, i våre helseforetak og sykehus.

– Avdeling 1B på Reinsvoll ble nedlagt. Kompetansen var spesialisert på et felt Helse Sør-Øst nå etterspør. Hvordan ser du på dette?

– Hvilke vurderinger som er gjort i dette konkrete tilfellet og hvordan kompetansen er ivaretatt, må besvares av Sykehuset Innlandet.

– Dette er nytt for oss

– Jeg er usikker på hvilket nivå Helse Sør-Øst forventer forventer på tjenester fra private.

Det sier Gunn Gotland Bakke, direktør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (SI)

At deres eier, Helse Sør-Øst (HSØ) søker etter private virksomheter som kan behandle diagnoser som psykose, schizofreni og bipolare lidelser, er nytt for henne.

– Innen rus har det vært vanlig med avtaler med private. Vi forstår at Helse Sør-Øst nå utvider denne ordningen, men kjenner ikke til detaljene i kravsspesifikasjonene.

– Dere la ned en sykehusavdeling med spesialisert kompetanse på bipolare lidelser, som HSØ nå etterspør...

– Det er riktig at vi avviklet en avdeling på sentralsykehusnivå. Så er det uklart for meg om Helse Sør-Øst nå ønsker et tilbud på sentralsykehusnivå eller mer et DPS-liknende tilbud.

– Der er snakk om behandling av svært alvorlige lidelser. Jobber SI og HSØ i samme retning?

– Det jeg kan si, er at vi i omstillingen har jobbet etter nasjonale retningslinjer, som krever at ressursene i større grad skal overføres fra sentralsykehus til DPS. Vi er kommet en god bit, med er ennå ikke i mål. Retningslinjene gikk på at det kun skulle være igjen lukkede avdelinger på sykehus, i tillegg til enkelte spesialavdelinger. Vurderingen i SI har vært at en del av de med bipolare lidelser kan behandles på DPS-nivå, mens de dårligste skal tas hånd om på akuttavdeling på sykehus, Jeg vet det var enkelte sterke protester, men spesialistene i omstillingsprosjektet kom til enighet om denne omstillingen.

Gotland Bakke sier hun ser med spenning på endrede samarbeidsformer med private tilbydere.

– Vi må finne vår plass. Det viktigste er å finne en samarbeidsform til det beste for pasientene, sier hun.

Kommentarer til denne saken