Det opplyser banken i følgende pressemelding:

«Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 10,1 prosent, mot 10,3 prosent i 2017.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 45,1 mill. kroner, mot 41,8 mill. kroner i 2017. Økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt AS er største bidragsyter til resultatforbedringen, men de økt rentenetto i kroner, provisjonsinntekter fra spareprodukter og noe lavere kostnader bidrar også positivt. Tapene er fortsatt lave med 0,3 mill. kroner, mot en netto tilbakeføring i samme kvartal 2017 på 1,4 mill. kroner. Et resultat fra verdipapirer på 4,7 mill. kroner bidrar også positivt, men er noe lavere enn resultatet i samme kvartal 2017 på 5,6 mill. kroner.

Resultat etter skatt i 1. kvartal 2018 ble 37,0 mill. kroner, mot 35,9 mill. kroner i 2017. Dette utgjør kr 3,20 per egenkapitalbevis, mot 3,14 etter 1. kvartal i 2017.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er godt fornøyd med starten på 2018. Veksten i kvartalet er i tråd med konsernets målsetting, og marginene og kostnadsnivået har i henhold til forventningene holdt seg relativt stabile. Tapene er fortsatt lave, men i motsetning til i samme kvartal i fjor er det ikke netto blitt tilbakeført tap. Totalt sett bidrar dette til en egenkapitalavkastning på nivå med konsernets mål om 10 prosent egenkapitalavkastning.

Konsernets utlånsvekst i 1. kvartal 2018 ble 1,4 prosent inklusive lån overført til Eika Boligkreditt AS. Konsernet har mål om en utlånsvekst på i området 5–6 % i 2018, og veksten i 1. kvartal bygger opp under dette. Utlånsveksten siste 12 måneder utgjør 2,4 prosent, etter en relativ lav vekst på 2,7 prosent for hele 2017. Veksten er størst i personmarkedet og andelen utlån til personmarkedet utgjør nå 73 prosent. Innskuddsveksten holder seg høy med 8,0 prosent per siste 12 måneder, og innskuddsdekningen økt fra 63 prosent ved utløpet av 1. kvartal 2017 til 67 prosent.

Rentenettoen er relativt sett noe ned fra i 4. kvartal 2017, men er sammenlignet med fjoråret sett under ett på tilnærmet samme nivå. Veksten i utlån bidrar imidlertid til at rentenettoen i kroner har økt noe sammenlignet med 1. kvartal 2017. Økt volum og noe bedre marginer bidrar til høyere provisjonsinntekter fra lån formidlet til Eika Boligkreditt AS.

De kostnadsreduserende tiltak som ble besluttet i 2016 hadde i stor grad full effekt fra i 1. kvartal 2017. Effekten av tiltakene og utviklingen i kostnadsnivået har blitt som forventet, men både banken og alliansen har løpende fokus på kostnadseffektivisering.

Aktiviteten og sysselsettingen i bankens markedsområde holder seg høy. Sammen med lavt rentenivå har dette bidratt til lavt mislighold og lave tapskostnader. Nivået på netto misligholdte engasjementer er fra årsskiftet redusert fra 46,1 mill. kroner til 21,3 mill. kroner, og det er i 1. kvartal 2018 bokført lave 0,3 mill. kroner i netto tap på utlån.

Ren kjernekapital per 31.3.2018 utgjør 15,2 prosent. Ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i finansforetak i samarbeidende gruppe utgjør 14,9 prosent. Inkludert forventet tilbakeholdt andel av delårsresultatet utgjør ren kjernekapital 15,5 prosent og ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering 15,2 prosent.

Kravet om forholdsmessig konsolidering av eierandeler i finansforetak i samarbeidende gruppe har medført at Finanstilsynet har redusert pilar 2-kravet til Totens Sparebank med 0,1 prosentpoeng. Nytt pilar 2-krav gjeldende fra og med 2018 er da 1,6 prosent, og konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning er på 13,6 prosent. Konsernets mål for ren kjernekapital er fastsatt til 14,5 %.

Økningen i pengemarkedsrenten NIBOR vil medføre noe press på rentenettoen og reduserer formidlingsprovisjonsinntektene fra lån i

boligkredittselskapene. Det forventes derfor noe nedgang i disse inntektene i kommende kvartal. Utbytte fra Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS for regnskapsåret 2017 på i underkant av 21 mill. kroner forventes utbetalt og inntektsført i 2. kvartal. Det forventes for øvrig en stabil utvikling i provisjonsinntekter og andre driftsinntekter. Konsernets portefølje av verdipapirer vurdert til virkelig verdi vil være utsatt for svingningene i verdipapirmarkedene. Det forventes et moderat nivå på tap på utlån og garantier også i 2018, men høyere enn i 2017 da det netto ble tilbakeført tap.

Konsernets mål for avkastning på egenkapitalen er fastsatt til 10 %, og sett opp mot dette forventer konsernet et tilfredsstillende resultat i kommende periode.

Den økonomiske utviklingen i bankens primære markedsområde er positiv, og arbeidsledigheten holder seg stabilt lav. Konsernet ser derfor muligheter for fortsatt vekst i markedsområdet, og styrer mot en vekst for 2018 på i området 5–6 %. Med et tilfredsstillende årsresultat, samt eksisterende kapitalkrav og utbyttepolitikk, kan denne veksten kapitaliseres gjennom løpende drift.»