Halvårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 1. halvår 2018 på 129,6 millioner kroner, mot 118,5 millioner kroner i samme halvår 2017, opplyser banken i en pressemelding. Det er i første halvår tilbakeført netto 2,3 millioner kroner i tap, mot en netto tilbakeføring på 3,9 millioner i første halvår i fjor.

Banken tjente 35 millioner kroner på verdipapirer i årets seks første måneder, mot 26,2 millioner kroner samme halvår i 2017. Gode resultater i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS i 2017 har gitt et utbytte på 20,8 mill. kroner som ble inntektsført i andre kvartal, mot 19,6 mill. kroner i fjor. Bankens datterselskapene bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene, heter det i pressemeldingen.

Administrerende banksjef Rolf E. Delingsrud sier at banken er godt fornøyd med utviklingen i førstehalvår.

– Konsernet styrer mot en høyere utlånsvekst enn i 2017, og veksten hittil i 2018 på 4,1 prosent er i tråd med konsernets målsetting. Utlånsmarginen har som forventet kommet under press som følge av utviklingen i pengemarkedsrenten, men øvrige inntekter i kombinasjon med stabilt kostnadsnivå og fortsatt lave tap bidrar til en positiv resultatutvikling. Konsernet har som mål å oppnå en egenkapitalavkastning på minimum ti prosent, og resultatet i 1. halvår bygger opp under dette, sier Delingsrud.

Totens sparebank forventer lave tap på utlån og garantier også i 2018, men i utgangspunktet høyere enn i 2017. Utviklingen i mislighold og øvrige tapsutsatte engasjementer er så langt i år positiv. Utfordringene i jordbruket etter en tørr og varm sommer kan påvirke denne utvikling, men banken vurdere effekten for deres del til å bli moderate.

Totens Sparebank er en selvstendig lokalbank etablert i 1854 med Mjøsdistriktet som primærområde. Konsernet er med i Eika Alliansen. Hovedkontoret er på Lena og banken har kontorer i kommunene Østre og Vestre Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hamar.