Åpent brev til Innlandets og kommunenes politikere vedrørende Nye Veier og planarbeidet med ny E6 Moelv-Roterud fremover.

Flere valg er gjennomført og mange nye politiske utvalg og posisjoner er besatt og i ferd med å komme i gang, både i kommuner og i Innlandet. Noen lever i den tro at dette skal bidra til en ny giv, og at endringene vil medføre økt synlig aktivitet og større trykk på viktige saker. Dessverre er vel resultatet blitt at det er størst synlig fokus på hvor mye som må kuttes av kostnader til helse, skole og infrastruktur. For oss som blir direkte berørt av den utbyggingen vi står foran med ny E6 Moelv – Roterud og ny Mjøsbru, er prosessen nå i ferd med å ta enda et steg videre. Vi er alle enige i at vi må ha en bedret infrastruktur, og at dette vil være en forutsetning for den positive utviklingen vi forventer vil komme for næringslivet i vårt nye Innland. Vi er også smertelig klar over at dette vil komme til å koste flere av oss som berøres både hus, fritidshus og eiendom.

Nå er revidert planprogram sendt kommunene Gjøvik og Ringsaker for fastsetting, etter at det har vært ute på høring i løpet av høsten. Dessverre er deler av denne revisjonen og Nye Veier AS sine holdninger, preget av en arroganse uten sidestykke når det gjelder bruk av fellesskapets midler. Det er en tydelig videreføring av Samferdselsministerens og hans departements arroganse overfor innspill i forhold til Norsk Transport Plan (NTP), og manglende evne til å se helhet og viktigheten av å være «på rett sted til rett tid». Holdningen som viser at det ikke er så farlig om det medfører unødvendig høye kostnader ved å gjøre samme arbeid to ganger, så lenge «det ikke er inne i våre planer nå». Det jeg sikter til her er alle fornuftige innspill om at ny RV4 må tas inn i planleggingen og det arbeidet som fremover skal gjøres, for å sikre at vi ikke får enda et kostnadskrevende prosjekt for å koble RV4 og E6 på nytt om få år. Alle disse innspillene avfeies med at «RV4 er ikke inne i vår portefølje og våre planer nå». Vi snakker her om et av de viktigste knutepunktene i Innlandet, både for næringsliv, varetransport, kollektivtrafikk og lokaltrafikken mellom øst og vestsiden av Mjøsa. Å gjøre som Nye Veier AS, å kjøre prestisje og egen måloppnåelse foran forsvarlig bruk av samfunnets midler til infrastruktur, er det antagelig bare Samferdselsministeren som velsigner. Han må jo gjøre det, så lenge det er han og Samferdselsdepartementet som sitter både med ansvar for Nye Veier AS, NTP-prosessen, penger og førsterett til å sole seg i glansen av oppnådde målsettinger.

Når det gjelder någjeldende NTP så ligger bevilgningene etter skjema, særlig innenfor kystformål og jernbane, men også til veiformål er det bevilget mindre enn dagens fire regjeringspartier la til grunn da dagens NTP ble vedtatt i 2017. Halvveis i NTP-perioden er oppfyllingsgraden for NTP-formål på 45,1 prosent. Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) opplyste til Motor i etterkant av budsjettfremleggelsen i oktober at man er omtrent på skjema på bevilgninger og framdrift på veiformål, men understreker at det heller ikke er mål å bruke mer penger enn man må. Dersom regjeringen faktisk skal oppfylle sin ambisjon i tråd med NTP, må historisk store samferdselsbevilgninger bli enda større i den siste delen av NTP-perioden. Da skal for eksempel årlige bevilgninger til veiformål opp fra et snitt på 39,4 milliarder pr år i første halvdel av NTP-perioden, til 49,9 milliarder (2017-kroner) årlig i 2024-29. (Fra Motor 16.12.2019) Hvorfor ikke da komme i gang med ny RV4 fra den nye Mjøsbrua og sørover mot Oslo, slik at vi slipper en uansvarlig og kostnadskrevende kryssløsning som må gjøres to ganger?

Det man må stille spørsmål ved er hvor ordførerne i dette arbeidet er nå. Hvor samlet kan de være for å dette inn på rett spor, selv om planprogrammet for E6 Moelv – Roterud nå skal fastsettes bare i Gjøvik og Ringsaker kommune? Kan vi forvente å se at Einar Busterud (Hamar), Anita Ihle Steen (Ringsaker), Ingunn Trosholmen (Lillehammer), Torvild Sveen (Gjøvik), Stian Olafsen (Vestre Toten) og Even Aleksander Hagen (Innlandet) sammen kan bidra til at det samfunnsøkonomiske går foran sendrektige planbehandlinger på høyere politisk nivå? Vi er flere som tror at det jobbes mye gjennom Stor-Oslo nord, selv om dette ikke er så godt synlig i media. Det er neppe noe tvil om at dette kan bli preget av prioriteringer og kamp om fokus på viktigste strekninger. Vi ser også at det lokalt er fokus på planer om ny RV4 gjennom Vestre Toten, og ønsker om tunnel gjennom Gjøvik. Dette er viktig og nødvendig lokalt planarbeid for å få engasjement og de beste løsninger for en belastet infrastruktur, men E6 Moelv – Roterud og Mjøsbrua skal planlegges nå i 2020 og startes i 2021. Selv forsøkte jeg meg i august i år med å stille Samferdselsminister Jon Georg Dale spørsmål om hvorfor E6 og RV4 ikke burde sees i sammenheng, men brev fra en pensjonist på Gjøvik er nok ikke verdt å bruke tid på å svare opp på fornuftig vis. Forvaltningsloven står nok ikke høyt i kurs der, så jeg er spent på om de nevnte politikerne blir hørt om de blir enige og tar seg tid til å engasjere seg.