Det nærmer seg framleggelse av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. NTP har en varighet på 12 år, og revideres hvert fjerde år. Planen omfatter både vei, jernbane, kyst og luftfart. Tradisjon tro ser vi nå styrte lekkasjer formidlet gjennom pressemeldinger med fornøyde representanter fra regjeringspartiene som viser til prosjekt som skal bli utbygd i de respektive hjemfylkene. Alle med klokkeklare utsagn om at det er deres prosjekt som skal prioriteres tidlig i perioden.

Det som er spesielt denne gangen er at det fire år gamle selskapet Nye Veier ser ut til å få ansvar for veldig mange veistrekninger. Dette er strekninger som fram til nå har vært Statens Vegvesen sitt ansvar. Mange er også tilnærmet ferdig planlagt, men har manglet en beslutning om oppstart.

I tillegg har Nye Veier fått ansvaret for å bygge jernbane, Ringeriksbanen mellom Hønefoss og Oslo. Dette skjer til tross for en jernbanereform som førte til store organisatoriske endringer i sektoren der et av selskapene Bane NOR ble etablert 1. januar 2017 for nettopp blant annet å bygge jernbane.

Nye Veier har nå fått ansvar for store og viktige prosjekt over hele landet. For folk flest er det helt likegyldig om det er Statens Vegvesen eller Nye Veier som har ansvaret for veien, det som er viktig er når veien står ferdig.

Derfor er det veldig interessant at Nye Veier får utvidet sitt ansvarsområde. Det er nemlig vanskelig i dag å fastslå når veiene til Nye Veier blir ferdigstilt, og verre blir det når nye prosjekter kommer til. Nye Veier jobber nemlig i et 20-års perspektiv, innenfor den tidsrammen styres selskapets prioriteringer gjennom en porteføljestyring der beslutningene fattes av et eget styre der «samfunnsøkonomisk lønnsomhet» legges til grunn.

På direkte spørsmål fra meg svarer samferdselsministeren at «det er viktig at Nye Veier AS gis nødvendig handlingsrom til å prioritere og å legge opp en effektiv langsiktig gjennomføringsstrategi for sin virksomhet. Jeg har dermed ikke noe ønske om å påvirke Nye Veier AS i denne saken da dette vil stride mot formålet med opprettelsen av utbyggingsselskapet.»

Kort sagt: samferdselsministeren legger seg ikke oppi hvilke prosjekter Nye Veier bygger ut først, det er det opp til selskapet å bestemme! Spørsmålet som henger i luften er når blir Nye Veier sine veier ferdigstilt? I 2024, 2034 eller 2041? Kan representantene fra regjeringspartiene svare oss på det, eller er det bare styret i Nye Veier som har svaret? Dette er ikke omtalt i pressemeldingene som sendes ut. - Dette prosjektet skal prioriteres blir det sagt, men hva er egentlig bestemt og av hvem.

Vi ser tydelig disse utfordringen etter at Nye Veier overtok ansvaret fra Statens Vegvesen og skulle sluttføre E6 gjennom Ringebu og strekningen Sjoa-Otta. Dette oppdraget fikk de i 2017. Fortsatt kan man ikke si noe om byggestart. En vei som burde vært ferdig. Nå har Nye Veier i tillegg fått ansvaret for Otta –Dombås og rv4 Mjøsbrua-Hunndalen.

Det er veldig bra at disse strekningene blir omtalt av regjeringen i NTP, selv om ambisjoner for resten av rv4 utrolig nok synes å mangle i regjeringens ambisjoner om helhetlig utbygging

Derfor har jeg nok engang vært så frimodig å spørre samferdselsministeren. Når skal veiene og jernbanestrekningene som nå ligger inne i porteføljen til Nye Veier, og de som blir lagt inn i porteføljen i forbindelse med behandlingen av NTP, ferdigstilles? Det svaret bør være i tråd med det regjeringskandidatene flagger, men jeg har mine tvil.