Svennesvollene naturreservat ble opprettet i 1981. Man ville bevare den fine gråor-heggeskogen som var etablert der, og våtmarksområdet med stor betydning for fuglelivet under vår- og høsttrekket. I dette fredede området skal det, ifølge forskriften, ikke foretas noen inngrep som kan endre eller påvirke de naturgitte forholdene. Jommen sa jeg smør! Nye veier søker opsjon på store deler av området i forbindelse med bygging av ny E6. Tenk å kunne bygge vei gjennom reservatet uten å påvirke det! Godt gjort.

I området er det mange ulike arter som hører til, planter på land og i vann, insekter og småkryp av ymse slag, fugler og pattedyr. Dette er en spesiell biotop med én spesiell artssammensetning. Forstyrrer vi balansen i systemet, kan vi ødelegge det hele. Det må være en viss størrelse på leveområdet til hver enkelt art slik at den finner egnede boplasser og tilstrekkelig med riktig næring. Organismer kan være ganske så spesialiserte! En type sommerfugl må kanskje ha ett spesielt gress til sine larver, for eksempel. Populasjonene må ha en viss størrelse for å kunne formere seg og bevare variasjon i genmaterialet. Det er nødvendig, ikke minst for å kunne takle eventuelle endringer i miljøet, for eksempel i forhold til temperatur, nedbør, flom, tørke og utbredelse av sykdommer.

Det er kanskje litt langt å trekke det helt til koronapandemien, men biologer mener virus er en større fare nå som dyra er trengt sammen på mindre områder. De sterkeste overlever, og det kan være de som tåler ulike virus og bakterier.
Den største trusselen mot biologiske mangfold, enten vi tenker på antall arter eller mengden av de enkelte artene, er oppstykking og reduksjon av leveområder. Det er bygging av hus, hytter og veier, intensivt jord- og skogbruk, drenering av myrer og så videre. For 9. av 10 truede plante- og dyrearter er fysiske inngrep den største trusselen..

Nå ønsker altså Nye veier å kunne kjøpe opp deler av de fredede Svennesvollene for å bygge vei. Et lite inngrep globalt sett, men summen av alle mindre inngrep blir stor. Norsk natur forsvinner bit for bit. La oss ta vare på den!