Regjeringen verner 15 skogområder i Vestland, Innlandet og Trøndelag fylke, skriver de i en pressemelding.

«Områdene har høy verneverdi fordi de omfatter sjeldne og trua naturtyper med stort, biologisk mangfold. Alle områdene som blir vernet i dag er del av ordningen med frivillig vern av privateid skog», heter det i pressemeldingen.

– Områdene vi verner i dag vil bidra i arbeidet med å nå de nasjonale målene for naturmangfald, målet om vern av 10 prosent av skogarealet og internasjonale mål vi har forpliktet oss til, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Frivillig vern betyr at skogeiere avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil få erstatning for tapet av framtidig inntekt fra skogbruk i området. Normalt kan aktiviteter som for eksempel beite, jakt, fiske og friluftsliv i stor grad fortsette som før.

Naturkvalitetene i Dokkajuvet opplyses å ligge i toppsjiktet nasjonalt som elve- og bekkekløftsystem og området blir vurdert som særdeles viktig og nasjonalt verdifullt. Området består av ei stor og djup bekkekløft der elva Dokka renner i bunnen av kløfta. Det er registrert et høgt antall rødliste arter i denne bekkekløfta.

Skålåsen naturreservat i Østre Toten kommune består av en bratt skrent i øst og en slak li i nord opp mot toppen av selve Skålåsen.

På toppen av åsen er terrenget småkupert med innslag av myr og tjern. I området finnes det gode forekomster av huldrestry. I tillegg finnes en god del gubbeskjegg. Det finnes også potensiale for å finne flere arter knyttet til død ved av gran. På gamle seljetrær vokser det rikelig med lungenever.