I en fersk brukerundersøkelse utført av Respons Analyse for Helse Sør-Øst er det nedgang på alle områder sammenliknet med fjoråret.

Den årlige undersøkelsen er ment å gi ledelsen i Sykehuset Innlandet en pekepinn på sykehusets omdømme hos befolkningen, og ble behandlet på styremøte 25. mai.

Ikke fornøyde

På spørsmål om hvor fornøyd du er med sykehustilbudet der du bor, svarte kun 24 prosent av de 1000 spurte at de er «svært fornøyd», noe som er den laveste scoren de siste fem år.

Det er dog 47 prosent som svarer at de er «ganske fornøyd», men omregnet til en score fra 0 til 100 faller sykehusets omdømme her med fem poeng i forhold til fjoråret.

Tallet er også fire poeng lavere enn for hele Helse Sør-Øst, der 30 prosent svarer at de er svært fornøyde med sykehuset sitt.

Én av ti svarer at de er «svært misfornøyd» eller «ganske misfornøyd», det høyeste tallet siden 2019, som var den tidligere bunnoteringen for Sykehuset Innlandet på dette området.

Ikke førstevalg

Blant de største nedgangene er andel respondenter som er enige i påstanden «Sykehuset er mitt førstevalg hvis jeg trenger behandling på sykehus, selv om jeg har rett til å velge blant andre offentlige sykehus og private institusjoner».

Her svarer 42 prosent av de 1000 spurte at de er helt enig, noe som er markant lavere enn snittet de forrige fire år på 48,75 prosent.

Det at 27 prosent er ganske enig i påstanden redder årets undersøkelse fra å være bunnivå hva gjelder sykehusets omdømme, men nedgangen omregnet til en score på 0 til 100 er likevel på hele 5 poeng til 75 poeng.

Dette er en trend som gjenspeiles i tallene for hele Helse Sør-Øst, der total score er oppgitt til 76 av 100 på dette spørsmålet.