Veiprosjekt ny rv4 (Mjøsbrua-Oslo) har vært omtalt i ulike sammenhenger med forskjellige alternativer og traseer. Nå ser det ut som planene har skutt fart, i hvert fall dersom en snakker om strekningen mellom Mjøsbrua og Gjøvik sør.

Statens Vegvesen (SVV) utreder alternativet og det er fokusert på en løsning med omkjøringstunnel med nordre tunnelinnslag ved Bråstad og søndre tunnelinnslag mellom rundkjøringen ved Brusvehagen på Mustadflåa og Vardal idrettspark. Nord for tunnelinnslag ved Bråstad blir det åpen vegtrasé frem til Mjøsbrua. Det er også tenkt åpen vegtrasé fra søndre tunnelinnslag som passerer Hunnselva og Stampevegen, med en definert kurve gjennom hele dalen ved Stampevegen, der den etter hvert fases inn på eksisterende rv4 ved Lilleengen (Gausdal Landhandleri). Her kobles også fv33 til i retning Vardalsåsen og Dokka.

Fv33 mot sør langs Mjøsa er i realiteten koblet alternativt til rundkjøring ved Kallerud eller rundkjøring ved Strandgata. Ved denne rundkjøring kan trafikk fra fv33 fases inn på rv4 nordover mot Mjøsbrua. Eksisterende vegsystem skaper til tider et sant kaos både i Hunndalen og i Gjøvik sentrum, og tidligere trasevalg langs Mjøsstranda er og har også vært en svært omdiskutert løsning.

Det presiseres at strekningen som nå er under planlegging av SVV er en fire-felts motorveg med fartsgrense på 110 km/t. I full bredde krever den mye areal og bidrar til betydelige støyplager.

Noen beboere fra Hunndalen (inkludert undertegnede) ble invitert til Sportshytta på Vardal Idrettspark 27. august for å få en orientering om vegprosjektet Mjøsbrua-Gjøvik-sør av representant fra SVV.

De fremmøtte fra lokalbefolkningen i Hunndalen er svært kritiske til hovedalternativet fra SVV, spesielt med tanke på miljømessige konsekvenser, ikke bare for de som bor i nærheten av det sørlige tunnelinnslaget, men for hele Hunndalens lokalbefolkning, Brusvehagen, eventuelle studentboliger i Mustad industripark, Kallerudområdet og deler av bebyggelsen ovenfor forbrenningsanlegget. Frem til i dag har det oppstått en naturlig kobling mellom boligområder og servicenæringer langs Hunnselva fra Gjøvik sentrum opp til og med Hunndalen. Området er mye brukt til ferdsel av myke trafikanter både på helg og hverdager. En fire-felts veg vil avskjære Hunndalen fra Gjøvik, noe som er svært uheldig. Estetisk sett vil løsningen være veldig negativ. Det verste er nok miljøkonsekvensene i form av forurensning og støy.

Vi, som bor i dette området i dag, vet hva dette betyr fordi eksisterende vegsystem allerede eksponerer beboere i Hunndalen for masse støy og forurensning.

Vi frykter rett og slett at Hunndalen blir en stor trafikkmaskin i lokalmiljøet. Det kan vi ikke akseptere. Det hjelper ikke å flytte trafikkproblemene fra Gjøvik Sentrum til Kallerud og Hunndalen. I dette området ble også forbrenningsanlegget plassert, etter mange protester, selv om det også den gang eksisterte langt bedre alternativer.

Det er nå særdeles viktig at de folkevalgte lytter til de som har valgt dem og bidrar til å finne løsninger som er til det beste for kommunens lokalbefolkning.

Rett i etterkant av SVV-orienteringen, presenterte en av de fremmøtte fra lokalbefolkningen et alternativ med ny rv4-trasé vest for Hunndalen. Dette har trasévalg vest for Hunndalen med en tilsvarende tunnelløsning lenger vest. Alternativet er basert på samme tunnelinnslag ved Bråstad, men søndre tunnelinnslag nær fv33 og i bunnen av dalen nær Askimshaugen (Slåtta som er kalles i lokalmiljøet). Vegtraséen er tenkt videre sørover i en skjæring gjennom skogsområder til den krysser Raufossvegen ved Djupdalsbakken over Hunnselva i bro og kobles inn på eksisterende rv4 i nærheten av Dalborgmarka miljøanlegg (Horisont).

Dette trasévalget berører i svært liten grad boligområder sammenlignet med hovedalternativ presentert av SVV. Fv33 kan fortsatt følge nåværende trase gjennom byen, men kan på sikt kobles inn på rv4 nær Horisont i en trasé godt sør for Sør-byen. Fra Horisont kan fv33 ha felles løp med rv4 frem til Slåtta og der kobles ifra rv4 mot Vardalsåsen. Denne løsningen fjerner betydelig gjennomgangstrafikk i Gjøvik sentrum og Hunndalen.

Jeg oppfattet SVV-representanten slik at det nå var klare beslutninger på høyt hold i SVV om snarlig oppstart av planlegging og senere bygging av strekningen Mjøsbrua-Gjøvik. Jeg har stilt meg spørsmål om hvorfor denne strekningen nå prioriteres når vi vet at Vestoppland er en befolkningsmessig betydelig del av Innlandet og at det her har blitt etterlyst et bedre vegsystem sørover fra Gjøvik i retning Oslo og Gardermoen på grunn av omfattende industrivirksomhet både i Gjøvik og Raufoss. Jeg mener SVV må gi en overbevisende begrunnelse for å prioritere nordre del av traséen mellom Mjøsbrua og Oslo.

Det virker som det nå haster veldig med gjennomføring av planprosessen for å starte bygging tidlig i 2023 (ref. SVV-representant), men jeg håper det ikke hastes fram en svært uheldig løsning som kan medføre store miljøulemper for lokalbefolkningen i Hunndalen i mange tiår fremover. Vi som er voksne i dag har et spesielt ansvar for de som er unge og skal leve i lang tid fremover med de valg som blir gjort i dag. Da er det viktig å gjøre valg som på lang sikt sikrer gode løsninger for lokalbefolkningen og ikke la kortsiktige økonomiske motiver settes foran livskvalitet.

Forslaget fra lokal representant er sendt både til SVV og Gjøvik kommune.

Jeg forventer at ansvarlige politikere i Gjøvik kommune med administrasjon kommer på banen med klare valg til det beste for lokalbefolkningen.