Posisjonen, med Sp, H, Frp og V, i Østre Toten fremmer ulike forslag til ny kommunedelplan for Lena. Noen av disse bør belyses og debatteres.

Fortetting kontra utvidelse av bebyggelse på private eiendommer, og leiemuligheter er tre ting jeg ønsker å belyse her.

Lena som kommunesenter forutsetter at vi tenker nytt ut fra de faktiske forholdene og at det i større grad bygges både tettere og i høyden for å kunne ta vare på den verdifulle matjorda rundt sentrum.

MDG er innstilt på at fortetting av Lena er et riktig og viktig tiltak, men siden dette vil forme sentrum i flere år, og kanskje generasjoner, så bør vi planlegge grundig og stille oss de rette spørsmålene. Hvordan skaper vi et godt sted å leve for alle, barn, unge og gamle, og hvilke tilbud skal det legges til rette for? Det finnes så mange spennende muligheter for hvordan å utvikle helsefremmende tettsteder både med tanke på arkitektur, landskap og hvordan man ivaretar helheten. I dag er vi vitne til at det er mange tomme lokaler i sentrum, og det er kanskje noe av det som hindrer en positiv sentrumsutvikling?

Et senter forutsetter at man legger bedre til rette for gode kollektivtilbud. Vi trenger flere avganger mellom tettsteder både i, og i tilknytning til kommunen, og vi trenger fleksible kollektivløsninger til en rimelig penge, og gode gang- og sykkelveier som gjør at vi ikke trenger å ta i bruk store arealer til parkering i sentrum.

Jeg vet ikke om man skal le eller gråte når posisjonen er opptatt av at vi skal få bygge større garasjer på eiendommene våre. De vil heve grensen fra 70 m² til 120 m² på tilleggsbygg på eiendommen. Skal vi legge til rette for mer bilbruk når verden krever at vi tenker langsiktig og planlegger for framtida? Klimagassutslippene må ned, også legger vi opp til at det blir enda mere attraktivt å kjøre bil?

Vi har den største klima- og naturkrisa i menneskehetens historie. Er det i en slik verden vi skal prioritere enkeltindividets rett til å bygge stort, større og størst på sine eiendommer? Er det ikke i slike krisesituasjoner vi skal tenke moderasjon, tenke fellesskap foran individ, og legge til rette for bærekraftige løsninger som står seg inn i framtida?

MDG Østre Toten oppfordrer alle til å tenke seg grundig om, før vi sier ja til å øke grensen for å bygge tilbygg større enn tidligere vedtatte 70 m² på private eiendommer. Hvordan man skal legge til rette for flere utleiemuligheter bør diskuteres, det planlegges nå «leie før eie», og det vil jo dekke noen av behovene. Kommunen bør vel heller legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne kjøpe sin egen bolig, og få trygge og forutsigbare liv i kommunen?