For en tid tilbake skrev en rekke leger fra Innlandet en kronikk; «Hovedsykehus i Moelv er best for Innlandet». I kronikken uttrykker de frykt for null pluss-alternativet. Vi er enige i noen av deres poenger, men ikke konklusjonen. Vi mener at null pluss-alternativet med en sammenslåing av sykehusene i Hamar og Elverum er en klok, fornuftig og trygg strategi for fremtiden. Vi er langt mer bekymret for et eventuelt hovedsykehus i Moelv.

Null pluss-alternativet innebærer et erstatningssykehus for Hamar, en hensiktsmessig funksjonsfordeling med sykehuset i Elverum og mulighet for samorganisering med psykiatrien. En slik organisering bygger videre på de funksjonene vi allerede har i dag; gyn-/fødeavdeling, intervensjonsradiologi, robuste kirurgiske miljøer, et godt traumemottak, en stor onkologisk avdeling, barneavdeling med intensiv for nyfødte og de fleste indremedisinske grenspesialiteter. Samlet vil dette bli et svært komplett og kompetent sykehus. Det vil ikke utgjøre noen trussel, snarere gi økt trygghet for pasientene fra hele Innlandet.

Plasseringen av hovedsykehus i Moelv har vært et faglig og politisk kompromiss der alle fire sykehusene fra Mjøsregionen skulle samles. Forutsetningen for enighet var ikke at det skulle ligge et annet akuttsykehus tre mil lenger nord. Med den modellen som ble valgt av Sykehuset Innlandet og senere Helse Sør-Øst endret premissene seg fullstendig. Plasseringen i Moelv fremstår ikke lenger naturlig.

Vi mener at en modell med hovedsykehus i Moelv er et prosjekt med høy risiko. Dette gjelder spesielt bemanning – helsevesenets største utfordring i årene som kommer. Et nytt hovedsykehus vil kreve flere tusen helsearbeidere i daglig arbeid. Det er allerede i dag mangel på kvalifisert helsepersonell og denne mangelen vil vedvare. Kan vi da satse på at Moelv, en by med 4200 innbyggere, vil klare å tiltrekke seg fremtidens sykepleiere, radiografer, bioingeniører, jordmødre, leger og øvrig helsepersonell? Vi frykter dessverre at fremtidens helsepersonell heller vil velge seg andre arbeidsplasser på Østlandet der de kan bosette seg i en større by og samtidig ha kortere vei til jobb. De fleste sykepleiere går i 3- delt turnus med hviletid ned til 8 timer mellom vaktene. Med en slik arbeidssituasjon og med lang avstand til jobben, vil dette klart telle negativt for rekrutteringen og til det å beholde sykepleiere.

Vi er også meget bekymret for situasjonen i tiden fram til et eventuelt sykehus i Moelv står ferdig. Sykehuset Innlandet sliter i dag med å ansette kompetent personell i ledige stillinger. Om en velger Moelv som hovedsykehus, er vi svært engstelige for rekrutteringen til sykehusene på Hamar, Gjøvik, Sanderud, Reinsvoll og Elverum i årene som vil gå til det nye sykehuset er ferdig. Gode fagmiljøer kan ødelegges fort. Hvem vil begynne å jobbe på et sykehus som skal legges ned? Og hvem skal da bemanne sykehuset i Moelv når dette tilslutt åpner? Vi er bekymret for at et Mjøssykehus i Moelv vil være et sykehus uten nok kvalifiserte personell.

Når en i 2022 skal ta et valg som vil ha konsekvenser for de neste tiårene må klima og miljø tillegges stor vekt. Regjeringen har som kjent ambisiøse mål om omfattende kutt i CO2-utslipp. Klima og miljø har vært omtalt i sykehusutredningen fram til nå, men vi håper videre utredning vektlegger dette i langt større grad når endelig valg skal tas. Dette er ikke vårt fagfelt, men vi vil bli overrasket dersom et nytt sykehus i Moelv kommer bedre ut på klimaregnskapet enn ett sykehus i hver av de tre store byene rundt Mjøsa.

Vi er selvfølgelig enig med våre akuttmedisinske kollegaer om at en samling av fag og funksjoner er til det beste for pasientene. Hvordan en velger å organisere sykehusene på Gjøvik og Lillehammer i årene fremover er opp til Sykehuset Innlandet. Her ligger det gode muligheter for økt samarbeid og samlokalisering som kan gi pasientene bedre tjenester. Sammenliknet med Moelv-alternativet mener vi null pluss vil være et tryggere, mer miljøvennlig og et bedre valg med hensyn til rekruttering.

Derfor mener vi null pluss- alternativet vil være en god løsning for Innlandet.

Signert av

Tone Kristin Amundgaard, Divisjonstillitsvalgt NSF Elverum - Hamar

Heidi Skoglund, Stedfortreder. Divisjonstillitsvalgt NSF Elverum - Hamar

Anne Bi Hoffsten, Divisjonstillitsvalgt Psykisk Helsevern- Sanderud

Liv Jane Nysveen, Jordmor og tillitsvalgt NSF Gyn føde Elverum

Thomas Risom Olsen, avd.overlege Akuttmedisin Elverum - Hamar

Elisabeth Karlstad, overlege Akuttmedisin Elverum –Hamar

Stine Hårdnes, overlege Akuttmedisin Elverum - Hamar

Camilla C. Bråten, overlege Akuttmedisin Elverum - Hamar

Anne Maria Barrameda, overlege Gyn. Elverum - Hamar

Trine Krogh, avd.overlege Ø.N.H Elverum - Hamar

Maria Silberhorn, overlege Ø.N.H Elverum - Hamar

Marianne Bakken Vold, overlege Ø.N.H Elverum - Hamar

Tristian Ersting, overlege Ø.N.H Elverum - Hamar

Rafal Fira, overlege Ø.N.H Elverum - Hamar

Heidi Haande, avd.overlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Hanna Strøm, overlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Brita Eline Halleraker, overlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Lars Melby, overlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Anna Lena Skoglund, seksjonsoverlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Caroline Røsbak, overlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Pathmakulendran Manoharan, overlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Marko Silberhorn, overlege Bildediagnostikk Elverum - Hamar

Simen Bekkelund Oskal, overlege Ortopedi Elverum - Hamar

Svein Nordaas, overlege Ortopedi Elverum - Hamar

Anders Tønsager, overlege Ortopedi Elverum - Hamar

Lars Tveiten, overlege Barn Elverum - Hamar

Stine Holmen, overlege Med. Elverum - Hamar

Per Olav Skaaret, overlege Akuttmedisin Elverum - Hamar

Marit Moen Høyer, overlege Akuttmedisin Elverum - Hamar

Petter Kindt, konst. Overlege Akuttmedisin Elverum - Hamar

Christian Lyng, seksjonsoverlege Kirurgi Elverum - Hamar

Trygve Thorsen, overlege Kirurgi Elverum - Hamar

Rune Hornland, overlege Kirurgi Elverum - Hamar

Thomas Spansdahl, overlege Kirurgi Elverum - Hamar