Befolkningen blir eldre. Bare i Gjøvikregionen får vi de neste 20 årene nær 7000 flere innbyggere over 80 år. En slik utvikling gir oss ikke bare utfordringer, men også store muligheter. For hva betyr det for helse- og omsorgstjenester i kommunen? Hvordan kan kommunen spille inn sine behov for innovasjon og vise seg fram som en attraktiv arbeidsplass? Hva skal til for å sikre oss rent drikkevann i fremtiden?

Gjøvik kommune, som andre kommuner i Norge, står overfor utfordringer som krever nytenking og utvikling på en rekke samfunnsområder. Å knytte tette bånd mellom universitet og kommune vil derfor være svært verdifullt både for de involverte partene og for samfunnet som helhet.

Universiteter er sentre for akademisk forskning, utdanning og kunnskapsutvikling, mens kommuner er ansvarlige for å levere tjenester og ta beslutninger som påvirker livskvaliteten til innbyggerne. Ved å samarbeide kan de to institusjonene kombinere sin kunnskap og ekspertise for å skape en mer effektiv, innovativ og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn.

Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Gjøvik kommune. Og i 2021 tegnet NTNU og kommunen en samarbeidsavtale. Hensikten var å utvikle Universitetskommunen Gjøvik. Med denne avtalen tas samarbeidet et naturlig steg videre.

Et formalisert og godt samarbeidet mellom Gjøvik kommune og NTNU gir flere fordeler. La oss nevne noen:

* Identifisere utfordringer og muligheter som kommunene står overfor. Dette kan være alt fra å analysere demografiske trender og økonomisk utvikling til å undersøke sosiale behov og miljøutfordringer. Ved å bruke sin forskning og ekspertise kan universitet gi kommunene verdifull informasjon som kan hjelpe dem med å planlegge og utvikle mer effektive og bærekraftige tjenester.

* Utvikle innovative og kostnadseffektive løsninger på en rekke utfordringer og behov. Som å utvikle nye teknologier og prosesser for avfallshåndtering og vannrensing og å utvikle nye modeller for helse- og omsorgstjenester.

* Gi muligheter for praksisplasser og forskningsprosjekter for studenter og forskere. Dette kan gi studentene og forskerne verdifull erfaring og kunnskap om samfunnsutfordringer.

Samtidig kan kommunene dra nytte av ekstra arbeidskraft og kompetanse som kan hjelpe dem med å løse konkrete problemer og utvikle innovative løsninger.

Flere spennende prosjekter i universitetskommunen Gjøvik er i gang, og flere prosjekter er i startgropa. Blant annet jobbes det med et opplæringsprogram for å støtte pårørende til personer med behov for helse- og omsorgstjenester i kommunen, der erfaringer fra pårørende og helsepersonell gir innsikt og innbyr til ettertanke og refleksjon.

Flere studentgrupper har jobbet med matsvinn i kommunen. Studentene peker på behov for godt samarbeid mellom de ulike aktørene og med kommunen for å legge til rette for nullsvinnsvisjonen. En aktiv holdning, kunnskap, god logistikk og gode systemer for gjenvinning er viktige faktorer for å lykkes. Studentoppgavene gir gode innspill både til dagligvarebutikker, kommunen og innbyggerne for å redusere matsvinnet.

I skrivende stund gjennomføres det også møter mellom kommunen og forskere innenfor vann og avløp, digitalisering og byplanlegging.

Samarbeidet i Universitetskommunen Gjøvik øker bevisstheten om og forståelsen for hverandres roller og ansvar. Dette bidrar til å styrke relasjonene mellom de to partene og fører til spennende effektive og bærekraftige samarbeidsprosjekter i fremtiden.