Aldri før har oljepengebruken vært høyere enn under denne regjeringen. Handelsbalansen utenom olje og gass har forverret seg kraftig fra et handelsunderskudd på 248 milliarder kroner i 2013, til et handelsunderskudd på 401 milliarder kroner i 2019. Norsk økonomi uten oljeinntekter står mildt sagt på gyngende grunn. Vi er derfor på overtid for en nødvendig satsing på norsk fastlandsindustri.

Når inntektene fra olje- og gassindustrien blir mindre, er det helt nødvendig med en kraftig snuoperasjon. Dette vil også være et betydelig bidrag skal vi nå målsetningen vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen. Vi trenger inntektene fra fastlandsindustrien, vi trenger nye arbeidsplasser og vi trenger en mer klimavennlig produksjon av varer og tjenester til erstatning for en ukritisk import.

Norge er vant med å ta sats og investere i ny framtidsrettet industri. Olje og gassindustrien er et resultat av det. Nå har vi i tillegg penger og kompetanse til å satse på nytt. Det var ikke tilfelle når olje og gassindustrien ble etablert på begynnelsen av 1970-tallet. Vi må bruke oljerikdommen vår, i kombinasjon med den kompetansen som olje- og gassindustrien har gitt oss, til å reinvestere i fastlandsindustrien.

Det første vi må ordne opp i er den maktforskyvning som i lang tid har skjedd i forholdet mellom statlige myndigheter og multinasjonale selskaper, internasjonal storkapital og demokratiet. Mange multinasjonale selskaper sjonglerer virksomheten sin mellom ulike land for å betale minst mulig skatt. En slik utvikling innebærer mindre penger til finansiering av velferd og svekker konkurransekraften til norske bedrifter som skatter til Norge.

Gjennom EØS-avtalen har Norge avgitt stadig mer makt til EU. Det norske finanstilsynet er underlagt EU på viktige områder. Gjennom tredje energimarkedspakke og Norges medlemskap i Acer, er vitale deler av norsk energi- og industripolitikk lagt i EUs hender. Senterpartiet vil ha slutt på overkjøringen fra EU og vil fremforhandle nye handelsavtaler som erstatning for EØS-avtalen. I vår region finnes det allerede mye industri, gründere og lokal verdiskaping. Alt fra mindre mekaniske bedrifter som leverer deler og komponenter til industrimotoren på Raufoss, til bedrifter som produserer for både det norske markedet og eksportmarkedet. Dette er bedrifter med stor kompetanse, dyktige bedriftsledere og medarbeidere.

Å ha levd i «oljeskyggen» kan nå vise seg å være en fordel for næringslivet i vår region, når norsk industri skal gjenreises.
Koronapandemien har vist oss at det ikke bare er å ta en telefon til Kina for å bestille varer. En satsing på norsk industri basert på fornybar norsk energi og moderne teknologi, vil gi oss økt verdiskaping og bedre beredskap. Senterpartiet mener vår region skal spille en stor og avgjørende rolle i denne satsingen. Blant etablerte bedrifter og bedrifter som er i oppstartsfasen, opplever man stadig at det er mangel på næringsareal. Det er en forutsetning at kommunene legger til rette for gode og framtidsrettede næringsareal.

Senterpartiet vil gi industrien rammevilkår som bidrar til arbeidsplasser i hele Norge. Dette må skje gjennom en aktiv stat som er med på og tar risiko og setter fremtidsrettede og forutsigbare krav overfor bedriftene. Staten må i tillegg være villig til å bidra med finansieringsordninger, risikokapital og investere i en velutviklet infrastruktur. Det er også avgjørende med desentraliserte kompetansemiljøer og en næringsvennlig skatte og avgiftspolitikk.