Østre Toten kommune har et mål om å bli Norges beste oppvekstkommune. Dette er et mål som forplikter, slik at det ikke kun blir ord på glanset papir. Målet krever handling fra politikerne og kommunens side. 
Helt siden 2013 har det blitt jobbet aktivt for å få til en barnehage på Lund i Kolbu. Det har vært engasjerte foreldre og lokalmiljø. Sammen har vi hatt et stort ønske om å få til barnehage på Lund. Alle ganger har ønsket om barnehage blitt stoppet av kommunen. Siste avslaget ble klaget inn til Fylkesmannen. Klagen ble tatt til følge. Søknad om tilskudd til montessoribarnehage skal igjen behandles i kommunestyret den 20. februar. 
Fylkesmannen påpeker særskilt to spørsmål kommunen må ta stilling til: 
1. Er etableringen av en montessoribarnehage ønsket av innbyggerne?
2. Har kommunen behov for plassene ut fra lokale forhold?
Ønsket om en etablering av montessoribarnehage på Lund i Kolbu, kan man tydelig se av det store engasjementet som har blitt vist i arbeidet for å få til denne barnehagen. Kommunen laget også en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 619 familier i kommunen som har barn i barnehage i Østre Toten. Det var meget kort svarfrist, og flere foreldre har ikke fått tilsendt undersøkelsen. Undersøkelsen ble heller ikke tilsendt de som av ulike grunner har barna sine i barnehager i nabokommunene.

Selv om mange ikke har fått tilsendt undersøkelsen, og dermed ikke har kunnet svare på den, så viser resultatene allikevel en stor interesse for og ønske om etablering av montessoribarnehage på Lund. Av 219 besvarelser, har 89 svart at de ønsker en lokal barnehage på Lund, og 89 har også svart ja på at montessoribarnehage vil være et alternativ. Dette må jo virkelig vise at det er stort ønske om en slik barnehage i kommunen vår! 
Det andre spørsmålet besvarer seg selv. I følge kommunens egne tall står nå 52 barn på venteliste ved de to eksisterende barnehagene i Kolbu. Fra kommunens side nevnes at det ventes en befolkningsnedgang i Kolbu de neste åra. Da må vi spørre om Østre Toten, som tar sikte på å bli Norges beste oppvekstkommune, ikke tar høyde for innflytting i kommunen vår? Vi har selv valgt å flytte til Østre Toten etter mange år i Oslo. Et tilbud om både montessoribarnehage og skole, vil også kanskje kunne lokke til seg enda flere?
Fylkesmannen påpeker i medholdet på klagen, at kommunen legger for stor vekt på økonomi, og at dette veies for tungt opp mot hensynet til barnas beste. Ifølge menneskerettigheten skal Barnekonvensjonen være inkorporert i den norske loven. Barnas beste skal altså veie tyngre enn hensynet til kommunens økonomi. Vi ser ikke at rådmannen i sin anbefaling til avslag av montessoribarnehage tar dette hensynet på alvor. Vi vil også understreke at pengene uansett følger barna.
I  sakspapiret «Søknad om kommunalt tilskudd til Montessoribarnehage» (sakspapir hentet fra Østre Toten kommune) står det at kommunen har såpass mange ulike pedagogiske tilbud, at man ikke antar det vil svekke barnas beste, at den ikke tilbyr montessoripedagogikk. Her mener vi at pedagogiske tilbud blandes med ulike driftsformer i barnehagene i Østre Toten. Vi stiller et stort spørsmålstegn ved denne sammenblandingen av driftsform og pedagogikk. At en barnehage drives av ulike aktører, vil ikke si at de er alternative pedagogisk tilbud.

Det eneste pedagogiske alternativet som finnes i Østre Toten kommune i dag, er Steinerbarnehagen. At en barnehage har en annerledes driftsform, er noe helt annet enn å gi barna valgmuligheter innenfor ulike pedagogiske retninger. Montessoribarnehagen vil være et tilbud med en alternativ pedagogisk retning. Barna kan til og med gå videre på Toten Montessoriskole ved skolestart, om man ønsker det. 
Hva vil det så egentlig innebære å bli Norges beste kommune å vokse opp i? 
Her kan vi svare både som foreldre og pedagoger. 
Vi mener at valgfrihet og valgmuligheter er viktige stikkord. Vi ønsker å kunne velge mellom store og små barnehager, vi ønsker pedagogiske alternativer, vi ønsker å kunne velge barnehage etter hva som passer akkurat våre barn best. Vi ønsker at man kan velge barnehage i sitt eget nærmiljø, men at man også kan velge å ta den ekstra reiseveien for akkurat den barnehagen som passer barnet best. 
Vi mener en montessoribarnehage vil være et viktig og riktig pedagogisk tilskudd blant de andre gode barnehagene vi har i vår kommune. Vi mener at en montessoribarnehage vil øke mangfoldet blant barnehagene, og sette kommunen vår på kartet i forhold til valgmuligheter for barn og foreldre. 
Til høsten er det kommunevalg, og vi håper at politikerne ser verdien av engasjementet som denne saken har vekket, både blant foreldre og i lokalmiljøet i Østre Toten kommune. 
Vårt ønske i denne saken er at politikerne vektlegger hensynet til barnas beste, og stemmer for tilskudd til montessoribarnehage på Lund.