Raufoss og Gjøvik må få en enda mer sentral plass i nasjonal nærings- og arbeidslivspolitikk. Det er spesielt to områder fra denne regionen som bør få større nasjonal betydning. Det er den eksportrettede industriproduksjonen, og det er området teknologi og utforming av framtidas helse- og omsorgstjenester.

Arbeiderpartiet har lansert en offensiv vekstplan for Innlandet. I følge SINTEF kan Innlandet skape 25.000 grønne arbeidsplasser. Mange av disse arbeidsplassene bør etableres i Vestoppland, og vi i Arbeiderpartiet har laget en plan med 10 målrettede tiltak for å få dette til.

Norge trenger forsterket satsing på eksportrettet industriproduksjon. Den må økes sterkt i takt med utfasing av eksportinntektene fra olje. Vi må satse på de deler av landet der industriproduksjonen allerede står sterkt. I tillegg må vi styrke utviklingsmiljøene for forskning og nyskaping. På begge områder står Gjøvikregionen spesielt sterkt.

Med hovedsenter på Raufoss holder Innlandet en av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen vareproduksjon. Med SINTEF RaufossManufacturing og NTNU Gjøvik som viktige forskningsinstitusjoner, er klyngen en av landets mest innovative kompetansemiljøer.

Fremoverlent bruk av teknologi og verdens beste arbeidere har gjort at fabrikkene på Raufoss er konkurransedyktige med produksjonsprisene til fabrikker i lavkostnadsland. Disse miljøene er gull for Norge, men bare om vi på lengre sikt støtter og påakter dem.

I tillegg til den universitetsbaserte kunnskapen trengs det også fornyet satsing på yrkesfagutdanningen. De siste ukene har jeg besøkt flere større bedrifter i Vestoppland. Alle melder det samme. Det er mangel på fagfolk innenfor en rekke yrkesfag og profesjoner i hele landet. Arbeiderpartiet har programfestet å utvide fagskoletilbudet ved Fagskolen Innlandet med flere studieplasser i årene framover. Vi vil også at det skal etableres et yrkesfagsenter på Raufoss.

Nylig besøkte jeg NTNU på Gjøvik. Det er imponerende å se hva dette kunnskaps- og forskningsmiljøet har fått til. Nytt hovedsykehus på Moelv gir enorme muligheter for Gjøvikregionen.

Dette blir et av verdens mest moderne sjukehus. Da bør forsknings- og utviklingsmiljøene rundt NTNU på Gjøvik få en sentral posisjon for at vi kan utvikle nye arbeidsplasser innenfor områder som teknologi, helse-IKT, vaksiner, diagnostikk og livsvitenskap. For å få til dette mener vi i Arbeiderpartiet at det må bli et tettere samarbeid mellom bedrifter, forskningsmiljøene og den offentlige helsetjenesten i Innlandet.

Med nytt sjukehus i Moelv bør det også legges til rette for at NTNU Gjøvik kan få videreutviklet universitetsmiljøet også innen helsefagene. Søkermassen av nye studenter og antall PhD-kandidater er nå rekordstore, og en har aldri har fått tildelt så mye nasjonale og internasjonale forskningsmidler, i følge Heidi Vifladt, dekan for fagområdet ved NTNU Gjøvik.

Dette bidrar jo til ytterligere styrking av næringsliv og offentlige samfunnsfunksjoner i regionen. Både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er samarbeidspartnere for den akademiske aktiviteten i Gjøvik. Jeg ønsker å bidra til at dette også kan videreføres i en ny sykehusstruktur i Innlandet, og at dette inngår i planlegging og realisering av den nye strukturen.

I tillegg er nå tida moden for å få til desentralisert legeutdanning på Gjøvik. Dette støttes av dekan Bjørn Gustavsson ved NTNU Trondheim som til Oppland Arbeiderblad allerede i 2019 sa at NTNU er interessert i desentralisert legeutdanning i Gjøvik etter avtale med Universitetet i Oslo om dette. Jeg ønsker å arbeide for å få til dette slik at utdanning av flere leger kan skje. En modell kan for eksempel være to år i Trondheim først og dernest desentral utdanning på resten i Gjøvik, slik Gustavson har sagt. De nyutdannede legene bør kunne få sin praksis ved Sykehuset Innlandet.

Gjøvikregionen er svært sentral for både innlandets og landets videreutvikling når det gjelder viktige offentlige og private arbeidsplasser. Da må vi ha politikk og politikere om sørger for det. Hvis jeg velges til Stortinget, blir dette en av mine viktigste målsettinger.