Nordre Land kommune slutter verken med å sjokkere eller overraske med sin noe «spesielle» saksbehandling i saker som det etter hvert har blitt en del av, dessverre. Den siste i rekken av disse sakene er den skandaløse saksbehandlingen omkring brannstasjonen på Dokka. Men denne gangen gjelder det Valdresbanen. Og vi må innrømme at også denne gangen ble vi tatt på senga!

Uten forvarsel presenterer nemlig kommunedirektør Ola Helstad på kommunens nett ny sak til kommende kommunestyremøte torsdag den 26. januar følgende sak; «Etterbruk av Valdresbanen – oppstart av forprosjekt for gang- og sykkelvei.» Kommunen forutsetter og vil med dette at Valdresbanen skal rives opp og fjernes for all framtid!

Vi oppfatter ikke dette som en invitasjon til dialog, men tvert imot. Nordre Land kommune viser med all tydelighet at Valdresbanens ledelse sammen med alle tilhengerne/supportere skal holdes utenfor enhver prosess som handler om Valdresbanens framtid og skjebne.

Saksdokumentet er på seks sider og skal være en faglig grundig dokumentasjon av banens status og verdi, som skal være faktagrunnlaget for den politiske beslutningen i kommunestyret. Det er bare en liten hake ved dette dokumentet, det er fullt av feil og mangler i fakta om banen og dermed i de kommentarer som følger av dette. Tenk det! Vi kommer tilbake med kommentarer på dette.

Først må vi fastslå at det er fullt ut legitimt av Nordre Land kommune å politisk behandle spørsmålene om Valdresbanens framtid. Dette gjelder selvfølgelig også igangsetting av prosjekter som skal jobbe med dette.

Det dette derimot dreier seg om er hvordan en politisk ledelse med ordfører Ola Tore Dokken i spissen får med seg en hel administrasjon til å starte et kynisk løp med ett politisk mål for øye, nemlig å rive Valdresbanen for evig og alltid. I dette løpet fram mot det endelige målet, tas det i bruk alle skitne triks som burde være uverdig en kommune. Vi har skrevet om dette tidligere, kommunen med ordfører i spissen bryter alle spilleregler hva angår informasjon, dialog og åpenhet. Lite har tydeligvis skjedd på dette området. Kommunen fortsetter sin kampanje ufortrødent.

Men la overtramp ligge om formaliteter, saken om Valdresbanen har også en annen dimensjon. Det er banens kulturhistoriske verdi og betydning som er enorm og uerstattelig! Både regjeringen, kulturadministrasjon i fylket, Riksantikvaren, Norsk Jernbaneforbund, Jernbanedirektoratet, museer, foreninger og en lang rekke andre institusjoner er enige om det samme, Valdresbanen er et unikt kulturminne som må bevares.

Saken om Valdresbanens framtid er derfor politisk sprengstoff. Dette velger Nordre Land kommune å overse totalt. De er ikke interessert i hva samfunnet mener om dette. Likevel tar de sjansen på å villede kommunestyret inn i en prosess som kan bli meget kontroversiell.

Selv om Valdresbanen har blitt garantert dialog og samarbeid, har vi heller ikke denne gangen blitt hørt. Hva slags type politisk anstendighet er dette? Hva slags politisk moral ligger bak her? Kommunen med ordføreren i spissen viser her sitt sanne ansikt. Ønsker virkelig representantene i kommunestyret å stille seg bak denne prosessen? Vi må minne om at hver representant er ansvarlig i det valget man gjør. Vårt råd er, stopp dette nå og start en nye og konstruktiv prosess hvor alle parter og synspunkter kan komme fram. På denne måten kan vi sikre en demokratisk prosess hvor det er samfunnets behov som vinner fram.

For Nordre land kommune må denne saksbehandlingen være pinlig og flau. Særlig med tanke på den fantastiske rollen Dokka har med sitt stasjonsområde som også er unikt. Og det er ikke mange år siden kommunen var Valdresbanens beste venn. Vi restaurerte blant annet stasjonsbygningen. Nå vil vi reparere lokstallen hvis vi får lov.

I saksbehandlingen utelates behendig historisk informasjon om at både stat, fylkeskommune, Jernbaneverket og kommunene langs banen gjennom flere år har lagt føringer for aktivitet på Valdresbanen i form av konsesjoner og tillatelser til veterantogkjøring og dresinturisme, inkludert Nordre Land. Etter at Dokken tok over, ble det slutt på støtten, og nå legger han all sin energi i å motarbeide oss. Det er beklagelig at Nordre Land har en ordfører som ikke ser kulturverdien i Valdresbanen og betydningen banen har som turistmessig infrastruktur.