Venstre, SV, Frp, MDG, KrF og Høyre er de mest positive til å beholde sporet på Valdresbanen, og de går inn for at banen skal kunne brukes som dresinbane så lenge sporet ligger. Senterpartiet ønsker å rive traseen mellom Bjørgo og Røste. Det ønsker også Arbeiderpartiet, men Nordre Land Ap ønsker å se om det er mulig å kombinere dresintrafikk med gang- og sykkelvei. Senterpartilagene i Nord-Aurdal og Søndre Land går inn for å rive 85 km av Valdresbanen og erstatte sporet med gang- og sykkelveg. Søndre Land Sp vil også bruke den til tømmerbilveg.

Dette går fram av en spørreundersøkelse som vi i Nye Valdresbanen og AS Valdresbanen har gjennomført i partilagene.

Undersøkelsen viser at KrF i Nordre Land åpner både for dresinturisme, museumsbane og tømmertrafikk. Også KrF vil tillate dresintrafikk så lenge sporet ligger, men viser samtidig til at partiet har sluttet seg til et vedtok om å undersøke muligheten kraftkabel i sporet.

Vi konstaterer ellers at det er ulikt syn i Frp. Etnedal Frp vil rive, men tillate dresintrafikk hvis sporet skulle bli liggende. Søndre Land Frp vil derimot beholde sporet av historiske grunner og til «nyttebruk». Partilaget peker på at dresinturisme er et populært tilbud og at det ikke er klima- og beredskapsmessig klokt å rive 85 km med jernbanespor.

SV – lagene i Nord-Aurdal og Nordre Land vil heller ikke rive sporet. De ser muligheten for dresinturisme og tømmerbane. Det vises til at kostnadene med å fjerne skinnegangen og endre banen til gang- og sykkelveg vil være så store at samfunnet ikke vil bruke midler til dette. SV mener at kommunene ikke har økonomi til å drifte gang- og sykkelveg.

Også Søndre Land Venstre og Vestre Toten Høyre er for bevaring av Valdresbanen.

Vestre Toten MDG skriver at MDG ønsker å la skinnene ligge, med tanke på gods og tømmer og for at interesseorganisasjoner kan benytte banen for å gjøre Valdres attraktivt.

Vi tolker svarene slik at det er stor støtte blant partiene for fortsatt dresinturisme på banen. Mange parti vil også beholde Valdresbanen. Det er godt å vite når nye kommunestyrer skal føre debatten videre om Valdresbanens skjebne.

Og det skjer mye i saken om banen nå. Flere fra industrien vurderer nytten og verdien av transport på banen i forhold til det grønne skriftet. I tillegg er det en økende debatt om viktigheten av sivil og militær beredskap ved å benytte jernbane i krisesituasjoner.

Alt dette i tillegg til banens verdi som historisk kulturminne bidrar til at vårt arbeid nå får større respons og at holdningene til Valdresbanen nå er langt mer positive enn det tidligere kommunestyrevedtak kan gi uttrykk for.