Naturvernforbundet (NVF) har gjennom sin nye utredning om behov for en grønnere veipolitikk, vurdert 23 ulike 4-felts motorveiplaner for 110 km/t. Disse planene må nedskaleres til 2/3-felsveier for 90 km/t. NVF har stipulert kostnadsbesparelsene til over 200 milliarder kroner.

En av disse strekningene er E6 Moelv – Øyer, 43 kilometer 4-felts motorvei til 12 milliarder kroner, inklusiv ny Mjøsbru, videre til Lillehammer og Storhove (gjennom Lågendeltaet) og fram til Øyer, 10 km lenger nord. Statsforvalteren har gitt dispensasjon for å legge veien gjennom naturreservatet. Lågendeltaets venner samler penger og forbereder rettssak mot staten for å få stoppet prosjektet.

I stedet for å bygge ny kontroversiell motorvei gjennom naturreservatet, bør det bygges ny høyhastighets jernbane uten at naturreservatet blir berørt, forbi Lillehammer og videre til Trondheim. Dagens E6-bru over Lågendeltaet fra Vingrom til Lillehammer by, vil da få uendret eller minkende trafikk og behovet for ny bru/utvidet veikapasitet blir borte.

Ny 4-felts motorvei videre opp gjennom Gudbrandsdalen og videre nordover må nedskaleres til en 2/3-felts vei for 90 km/t.

Landet og landsdelene må bindes sammen med høyhastighets jernbaner og ikke med 4-felts motorveier. Høyhastighets jernbaner er raskere enn både motorveier og fly, de gir klimanøytral person- og varetransport, ingen dekk- og veislitasje, mindre støy, færre ulykker og er langt smalere med langt mindre arealbruk enn 4-felts motorveier.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 står det i langsiktig del (siste 6 års periode) at: «Regjeringen vil gjennomføre en høyhastighetsutredning for strekningen Oslo – Trondheim».

Innsparte motorveipenger kan bidra til å finansiere denne banen, en bane som vil overføre både flytrafikk og store deler av trailer og biltrafikken mellom Oslo og Trondheim. Flytrafikken mellom Oslo og Trondheim var i 2019 (før Covid) over 2 millioner passasjerer årlig, med 32 fly daglig i hver retning. Med en kjøretid på 2,5 timer viser erfaringer at 80 prosent velger tog framfor fly. I tillegg kommer biltrafikken. Dette kan gi markedsgrunnlag for cirka to avganger i timen mellom Oslo og Trondheim.

Derfor foreslår BKA jernbanegruppa at vi straks starter utredning av flerbruksbane mellom Oslo og Trondheim, og stopper det kontroversielle motorveiprosjektet forbi Lillehammer. Det foreligger alt en utredning fra Deutsche Bahn International på oppdrag fra Norsk Bane i perioden 2008 til 2012, som kan danne et godt utgangspunkt for rask framdrift.

En slik jernbanesatsing bidrar også til næringsutvikling underveis i de distriktene banen går gjennom og bidrar til å dempe sentraliseringen som en følge av en stadig økende flytrafikk. Framfor alt, vil dette løse de presserende transportutfordringene i områdene rundt Mjøsa og Lågendeltaet.