Fagforbundet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene. Den norske velferdsstaten er bygd på ideen om at alle skal ha lik tilgang på velferdstjenestene. De seinere årene har høyreregjeringa jobbet systematisk for å privatisere velferdstjenestene. Gjennom økt anbudsutsetting av offentlige oppgaver, og tilrettelegging for privatisering, har regjeringa gjort det enklere for private aktører å berike seg på norske skattekroner. Nå vil også regjeringa la private overta driften av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Forslaget som har vært på høring, er en blåkopi av den svenske eldreomsorgen, som er dominert av private selskaper. Den svenske koronakommisjonen har slått fast at en hovedgrunn til at Sverige har mislykkes i kampen mot korona er at eldreomsorgen er så fragmentert, ved at både kommuner, regioner og et stort antall private velferdsselskaper har ansvar.

Kommisjonen peker også på at det er dårlige lønns- og arbeidsvilkår og at mange er ansatt på timesbasis.

I de siste ukene har vi sett korrupsjonstilfeller i Stendi AS, leverandør av helse og omsorgstjenester. Dette kom ikke som en overraskelse på Fagforbundet, det er tidligere varslet om kritikkverdig forhold til tilsynsmyndigheten uten at dette er ble tatt på alvor. Stendi As har også i Borgarting lagmannsrett tapt mot Fagforbundets medlemmer som var ansatt som konsulenter for selskapet. De 22 saksøkerne vil få mer enn 24 millioner i etterbetaling fra selskapet. Dette er etterbetaling for overtid, feriepenger og sykepenger, som arbeidsgiver ikke mente konsulentene hadde rett på. Lagmannsretten landet på at våre medlemmer var å anse som ordinære ansatte med de rettigheter som følger av dette. Velferdstjenester kan ikke drives etter markedsøkonomiske prinsipper, der profitt er viktigere enn Humanitet, omsorg og mennesker.

Fagforbundet mener at velferdskronene skal komme pasienter og brukere til gode, ikke ende i lommene til spekulanter. I Norge har Velferdstjenesteutvalget konkludert med at det er vanskelig å vite hvor pengene til private velferdsselskaper ender. De peker likevel på at private selskaper har hatt urimelig høy fortjeneste på drift og salg av barnehager.

Tidligere har norske medier fått fram at barnehageselskaper har tatt dobbel husleie av seg selv. Det er vist at vikarselskaper underbetaler helsearbeidere, og at private barnevernsaktører har framstilt seg som ideelle, for så å ta ut store overskudd. Slike forhold svekker innbyggernes tillit til at skatteinntektene blir brukt til det felles beste.

Fagforbundet Innlandet er sterkt imot høyreregjeringas privatiseringspolitikk. Vi vil kjempe for at Norge skal ha gode helse- og velferdstjenester som er styrt og drevet av det offentlige. Vi må ha en ny regjering.