Stortingsvalget nærmer seg, og din stemme betyr noe! Den skal bety noe! Senterpartiet hegner om demokratiet gjennom å sikre levende lokalsamfunn. Hver enkelt av oss skal bety noe og ha muligheten til å bidra til utviklingen av det samfunnet vi er en del av. Dette er en grunnsteinene i Senterpartiets politikk.

Forutsetningen for demokratiet er et levende lokalsamfunn med innbyggere som bryr seg. For lange avstander til beslutningstakere og tjenestetilbud betyr avmakt, passivitet og følelsen av at «jeg» betyr ingenting. Hvorfor bruke stemmeretten min dersom det ikke betyr noe fra eller til? Skal demokratiet fungere må hver enkelt av oss føle at vi betyr noe og at våre meninger når fram til beslutningstakerne.

De åtte siste årene har derimot utviklingen gått i en annen retning. Det er ført en markedsliberalistisk politikk med tilbud og etterspørsel som mønster. I praksis fører denne politikken til sentralisering av både makt og tjenestetilbud, økte økonomiske forskjeller mellom folk og mellom by og land, økte skatteletter for de rikeste, forfordeling av offentlige investerings- og vedlikeholdsmidler i byene, legge ned og slå sammen kommuner, fylkeskommuner, politi og lensmannskontor, skattekontor og domstoler. Dette er lett å se at dette en politikk som fører til større avstander både i politikk og i det offentlige tjenestetilbudet.

Vi mener dette er en farlig utvikling som nettopp gir grobunn for både polarisering og avmakt. En farlig utvikling, bare se hva som skjer i USA.

Nei da, Senterpartiet mener ikke at alt var bedre før og at alle reformer skal tilbakestilles til «før krigen». Men, politikk handler om fordeling og ikke om marked. Vi er innbyggere, ikke kunder.

Senterpartiet vil ha en annen retning på utviklingen som bygger opp under folkestyret. En stemme på Senterpartiet er en stemme på demokratiet.