Det er fortvilende å være nær noen som helt desperat trenger hjelp, men ikke får det. En kvinne fra Østre Toten forteller til OA/Toten i dag om 23 års kamp for en bror som har vært alvorlig syk siden ungdommen. Hans lidelse er ikke en kroppslig sykdom med oppskriftsmessig forløp og typisk behandling. Han er en av svært mange i psykiatrien med tilleggsproblematikk. Symptomene kan bli fysiske og voldsomme. Men de er like fullt symptomer.

Er det riktig at mennesker med alvorlig kombinasjonsproblematikk skal overlates til det laveste nivået av hjelpetjenester? Er det tilstrekkelig å levere medisiner på døra til en syk mann som har vist å kunne være farlig både for seg selv og andre? Skal vi bare krysse fingrene og håpe det beste?

Tanken er god bak et slags pakkeforløp for behandling av psykisk helse i kombinasjon med rusproblematikk, selv om de første evalueringene har vært svært delt om hvordan dette fungerer i praksis. Det er viktig at ordningen ikke blir et skjemavelde som i praksis kan framstå som ansvarsfraskrivelse.

For hva med alle de tilfellene der den det gjelder ikke selv er i modus til å «bidra aktivt under hele forløpet», eller går rundt og er redd for å miste det tilbudet man faktisk har?

Sengekapasiteten i psykiatrien har over tiår blitt kraftig redusert og den gjennomsnittlige «liggetida» i Norge var allerede for fem år siden vesentlig lavere enn i land som Spania, Storbritannia og Polen. Men Norge har mange svingdørspasienter, som kommer tilbake med behov for akutt psykisk helsehjelp, gang etter gang.

Kan det være at vi mangler tilgjengelige og tilrettelagte boformer på et nivå mellom kommunal bolig og døgninnleggelse i spesialisthelsetjenesten? Innen somatikken har vi rehabilitering og opptrening. Det samme behovet finnes selvsagt innen psykiatrien. Det handler om alt fra livsmestring til sosial fungering – og trygghet.

Nedbyggingen av psykiatriske sengeplasser skaper et tomrom som må fylles. Kostnadene kommer ikke samfunnet unna, på den ene eller andre måten. Problemene forsvinner ikke selv om ansvaret pulveriseres.