Fylkesmennene har sendt et brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen der de gjør de klart at de er bekymret for reinens framtid i området.

«Situasjonen i Rondane er ikke akutt, men utviklingen de siste tiårene med økende mengde inngrep, forstyrrelser og fragmenterte leveområder, er sterkt urovekkende. Fylkesmennene vil derfor invitere klima- og miljøministeren til en befaring i Rondane høsten 2018 for å orientere om situasjonen og diskutere virkemidler for å ivareta villreinen», skriver de.

Splitter flokken

Fragmentering av villreinens leveområder i Norge er godt dokumentert. Flere består nå av to eller flere delbestander, og det er fare for at ytterligere fragmentering i framtida vil gi opp mot 30 bestandsenheter mot dagens 23 villreinområder, ifølge fylkesmann Sigurd Tremoen i Oppland og hans kollega Sigbjørn Johnsen i Hedmark.

Rondane er blant villreinområdene hvor forskere advarer mot en ytterligere fragmentering. Fjellområdet er langt og smalt, slik at alle lokaliteter i området kan nås på dagstur.

«Allerede ved 25-års jubileet for Rondane nasjonalpark advarte daværende fjelloppsyn Normann Heitkøtter om at økende ferdsel var i ferd med å avskjære viktige villreintrekk. 30 år seinere kan vi konstatere at Heitkøtter hadde rett», skriver fylkesmennene.

Mer trafikk

Selv med et dobbelt vern (50 år som nasjonalpark og 20 år med regional plan) er bestanden der blitt delt i to, konstaterer de.

På bomveger nord i Rondane har antall solgte bombilletter økt med 25–35 prosent fra 2006 til 2016. På DNT-hytta Rondvassbu økte antall overnattinger i sommersesongen med 32 prosent i samme periode. På veien inn til Rondvassbu har Norsk institutt for naturforskning registrert en trafikkøkning sommertid på over 60 prosent fra 2010 til 2017.

«Innenfor hensynssonene i regional plan for Rondane er det nå i underkant av 10.000 fritidsboliger, seterhus og koier. I tillegg er det mer enn 2000 godkjente hyttetomter i planområdet, eller like utenfor, som ennå ikke er bebygd. Dette er bygging som vi ennå ikke har sett konsekvensene av. I tillegg fremmes det ønsker om ytterligere hyttebygging i pågående kommuneplanprosesser», påpeker fylkesmennene.

Sykler uten tillatelse

De advarer også om at nye friluftsaktiviteter kan også blir en utfordring framover.

«Brukerdrevne nettportaler viser at det sykles i områder det ikke er tillatt og det utplasseres geocacher og turposter i sårbare områder, uten tillatelse», skriver Tremoen og Johnsen.

De mener villreinen i Rondane trenger bedre regional forvaltning, altså på tvers av kommunegrensene.

«Det er for eksempel ingen sanksjonsmuligheter knyttet til retningslinjene om ferdsel. Det mangler også en helhetlig oversikt over areal- og ferdselsutviklingen i området, som et grunnlag for å vurdere enkeltsøknader», bemerker de overfor klima- og miljøministeren.