Gjøvik kommune utarbeider for tiden en Naturmangfoldplan. Vi er spente på hva den vil inneholde.

Alle som er glade i natur er, eller bør være, opptatt av arealnedbyggingen som foregår for tiden. Det er planlagt ytterligere utbygging av 7,2 prosent av Norges areal. Det tilsvarer mer enn gamle Vestfold fylke. Mye myr og skog går tapt, og karbonutslippet øker.

Det lokale Naturvernforbundet ønsker en oversikt over alle skogområdene i Gjøvik kommune, både det som er privat og det som er kommunalt. Hvor mye av dette hogges årlig og hva er planene framover? Tar man hensyn til hva slags skog det er? Er naturmangfoldet kartlagt? Hvor mye er såkalt naturskog, det vil si skog som ikke har vært utsatt for flatehogst tidligere? Naturskog har i motsetning til skog planta på tidligere flatehogde områder, flere treslag, trær i ulike aldre og størrelser, mer død ved i ulike nedbrytningsstadier og de slipper mer lys inn siden de ikke er så tettvokste.

Alt dette gjør at det er langt flere arter av insekter, fugler og andre dyr, planter og sopp. 60 prosent av Norges arter lever i skog, mange er rødlistede, altså sjeldne og truet. Bare rundt 30 prosent av skogen i Norge er naturskog (inkludert gammelskog).

Vi ønsker at kommunen skal forvalte sine skoger på en god måte og ha oversikt på økosystemnivå, drive skogsdrift på en forsvarlig måte, ha mer plukkhogst, mindre markberedning, lenger omløpstid. Kanskje bør mer skog vernes, eller i alle fall hegnes om, i spesielt verdifulle områder. Gammelskog må kartlegges. Kanskje bør kommunen utvide naturreservatene sine? Dette er spørsmål som uavhengige fagkyndige bør svare på, biologer og naturforvaltere som ikke har egne, private interesser i kommunen.

Natur bygges ned av veier, både skogsbilveier som muliggjør digre hogstmaskiner innover i skogen, og store veier som ny rv4. Natur bygges ned når hus, hytter, næringsbygg og parkeringsplasser bygges. Vi har også nye utfordringer i distriktet vårt når det diskuteres batterifabrikk i Bjugstadmarka og stort solenergianlegg på Vardalsåsen.

Det haster å kartlegge og lage en plan for hvordan vi skal ta vare på naturmangfoldet på best mulig måte. Selv om fokus her i innlegget er på skog, handler det selvsagt ikke bare om skog, men også om mye annet, som kulturlandskap, strandområder, myr, vann, bekker og elver med mer.