Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk og hva er det som fremmer, eller hemmer, lønnsom næringsvirksomhet i distriktene? Og hva er næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn?

Store spørsmål som regjeringen har satt ned et utvalg for å se på og som har munnet ut i en melding som nå har vært ute på høring. Dette er en av flere meldinger som er viktige for politiske veivalg for fremtidens Norge. Innlandet fylkeskommune har behandlet saken og ga sin høringsuttalelse til meldingen forrige uke.

I vår høringsuttalelse fra Innlandet la vi vekt på at det er en sterk avhengighet mellom næringsutvikling og befolkningsutvikling i distriktene og at næringspolitiske virkemidler rettet mot distriktene i enda større grad bør fokusere på bosetting som målsetting.

Vi slutter oss også til det vi mener er urettferdig i inntektssystemet til kommunene, nemlig at det må legges brukertall til grunn i stedet for innbyggertall når man beslutter lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlige tjenester. Dette har stor påvirkning på kommunebudsjettene i våre store hytte og reiselivskommuner i Innlandet. I forhold til inntektssystemtet mener vi også at distriktskommuner som avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet bør få en større del av verdiskapningen som følger.

Statlige regionale utviklingsmidler har vært svært sentralt i arbeidet med næringsutvikling i Innlandets distriktskommuner og slike midler bør styrkes – ikke minskes – som dessverre har vært tilfelle fra dagens regjering.

Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig distriktspolitisk virkemiddel og vi ønsker at man også ser på områder utenfor Nord-Norge med store utfordringer - slik som i Innlandet fylke. Andre stimuleringsordninger som rettes mot distriktsområder i nord må også vurderes for områder i Innlandet som har tilsvarende utfordringer.

Kompetanse og utdanning er grunnleggende for næringsutvikling og vi påpeker viktigheten av desentraliserte fag og høgskoletilbud. Herunder også legge til rette for å kunne kombinere jobb og høyere utdanning. Staten må sikre dette gjennom finansiering og oppdragsbrev.

Velfungerende infrastruktur er avgjørende for næringsutvikling og vi anbefaler økt statlig engasjement i utvikling av digital infrastruktur og til vårt enorme fylkesveinett.

Utvalget foreslår utflytting av statlige arbeidsplasser for å motvirke sentralisering og for å bidra til et mer variert arbeidsliv i distriktene. Dette støtter vi selvsagt, men presiserer i vår høringsuttalelse at vi da forutsetter at også ledelsen skal arbeide fra selskapets lokasjon og ikke sentraliseres.

Det er mye bra i Distriktsutvalgets innstilling og nå ber vi om at regjeringen tar Innlandets innspill til etterretning og følger opp utvalgets arbeid!

Kommentarer til denne saken