I Norge er det stadig flere eldre og færre yngre, og særlig gjelder dette i distriktene. Innlandet har den høyeste andelen av personer over 67 år i Norge, og den laveste andelen unge. Hele 22 prosent av befolkningen vår er over 65 år. Antall barn som blir født er lavere enn antall personer som dør, slik at vi har et fødselsunderskudd – en naturlig følge av at de fleste kommunene i Innlandet har en lav andel kvinner i alderen 20-39 år. Fødselsunderskuddet bidrar til at befolkningen minker, slik at det må tilflytting til for å sikre befolkningsvekst.

Det er altså isolert sett et dystert bilde som tegnes av regionen vår. Både Søndre Land, Nordre Land og Østre Toten hadde i fjor og hittil i år en negativ befolkningsvekst. Det betyr at befolkningen minker. Bare Gjøvik og Vestre Toten kan skilte med positiv vekst i regionen. Nettsiden Innlandsstatistikk opplyser at det uten innvandring fra utlandet ville ha vært en betydelig befolkningsnedgang i nesten samtlige kommuner i fylket.

For å gjøre noe med denne utviklingen er vi avhengige av å få tilflyttere til regionen. De som bor utenfor regionen må gjøres klar over hva regionen vår har å tilby, og de som er innom her må få lyst til å bli. Vi må da utvikle regionen slik at det er noe man har lyst til å flytte til. På samme måte må vi sikre at de unge vi har, fortsatt blir boende.

Per i dag er vi ikke gode nok på dette. Det er til sammen cirka 4000 studenter på NTNU Gjøvik, og dette er studenter som blir godt kjent med byen og området. Likevel er det bare et fåtall av disse som velger å bli igjen etter endt studietid. Det er også mange unge som flytter fra regionen til større byer for å studere, og som ikke flytter hjem igjen. Dette er vi nødt til å ta på alvor.

Lave boligpriser er ikke alene nok for å ville bo et sted. For å bo og trives kreves også et jobbtilbud, et sosialt nettverk og muligheten for å ha en meningsfull fritid. Vi mener at det må bli mer attraktivt for nyutdannede å bli boende på Gjøvik, Land og Toten. For å oppnå det må kommunene drive god by- og næringsutvikling. Også næringslivet selv må gjøre en innsats.

Næringslivet må tørre å satse på de unge ved å ansatte uten å kreve et par års erfaring. Bedriftene må også gjøre seg mer tilgjengelig for studentmassen slik at studentene blir klar over hva som finnes i området og får en grunn til å bli før de flytter videre etter endt studie. Samlet må næringslivet satse på ung kompetanse. Vi kan ikke akseptere at kompetansen som utdannes flytter videre, når vi har behov for den her.

Vi som selv er unge i næringslivet må vise at det finnes et sosialt miljø og nettverk. Derfor starter vi nå et nettverk for de som er unge i næringslivet. Formålet med Ung i næring – Gjøvik, Land og Toten er å skape et nettverk som gir kjennskap på tvers av bransjer, som kan tilby et sosialt fellesskap, og som kan være en motivasjon for alle som bor i eller vurderer å flytte (hjem) til regionen. Vi mener det er et stort og uutnyttet potensiale i Gjøvik og omegn, som vi sammen kan utvikle og løfte frem. I nettverket kan vi vise bredden i arbeidsmarkedet og hvilke jobbtilbud som finnes, arrangere treffpunkter og møter og skape en bro mellom næringsliv og studenter.

Både for studenter, potensielle hjemflyttere og andre må vi vise at Gjøvik, Land og Toten er en region hvor det går an å kombinere et spennende arbeid med et rikt liv utenfor jobben. Det krever handling for å skape utvikling, og det er på tide å ta fatt på det nå.