Kommentar til artikkel i OA, publisert 06. september vedrørende skoleskysstilbudet i Åslendet.

På Innlandstrafikk sine hjemmesider ligger rutetabellen for skoleruta fra Nordenga til Lundstein skole. Her er det kun oppført fire «vanlige bussholdeplasser» som det refereres til i artikkelen, henholdsvis Nordenga, Neråsvegen, Vang og Lundstein skole. I realiteten har det oppigjennom årene vært mer enn 20 «stoppunkt» som ikke er registrert i rutetabellen. Disse stoppunktene er alle på privat grunn, da grensen mellom privat eiendom og vegen kun er atskilt med en grense som heter «hjelpelinje vannkant og vegkant», og tilhører ikke fylkeskommunen.

Med andre ord har fylkeskommunen benyttet seg av privat grunn for å oppfylle sin plikt om å opprettholde tilbud om skoleskyss, uten at det er gitt særskilt tillatelse av dette fra grunneierne. Hvis alle grunneiere langs strekningen ønsker sitt «stoppunkt» flyttet, vil fylkeskommunen måtte kjøpe eiendom av grunneierne og utbedre områder de skal ha sine respektive bussholdeplasser for å opprettholde tilbudet om skoleskyss.

Skolebussen har vært benyttet av alle som bor langs den aktuelle strekningen på bakgrunn av at dette har vært det eneste «kollektivtilbudet». Den har alltid stoppet for barn, unge og voksne der de har stått, uavhengig av om det har vært en registrert bussholdeplass eller et uoffisielt stoppunkt. Som tidligere nevnt er alle bussholdeplassene og stoppunktene på privat grunn.

Skal man forholde seg til bussholdeplassene i rutetabellen vil det ikke lenger være mulighet for barn, unge og voksne til å benytte seg av tilbudet, og de kommer seg dermed ikke til skolen uten at de blir kjørt med bil til registrert bussholdeplass eller til skolen. Skal de kjøres til bussholdeplass eller skole vil det ikke lenger være nødvendig å opprettholde tilbud om skoleskyss, noe barn og unge som inngår i grunnskoleopplæring har rett på ifølge opplæringslovens kapittel 7. Fylkeskommunen plikter å opprettholde tilbudet, uavhengig av om barn og unge benytter seg av tilbudet eller ikke.

Dette vil gi store ringvirkninger som får konsekvenser for bygda – ikke bare Åslendet, men alle bygder, om denne praksisen skal være førende for fylkeskommunens forvaltning av tilbudet om skoleskyss. Det vil først og fremst få konsekvenser for bosettingen i bygda, da mennesker som ønsker å stifte familie, eller som er avhengig av buss for å komme seg til og fra jobb, ikke lenger kan benytte seg av det såkalte «kollektivtilbudet» fra det offentlige. Dette vil øke kostnadene fylkeskommunen og Gjøvik kommune har med å forvalte det offentliges plikter med hensyn til blant annet veg, vann og avløp.

Videre vil det gi økte kostnader med hensyn til plikten om gratis skoleskyss, da de må benytte seg av taxivirksomhet for å legge til rette for at «skoleunga» kommer seg dit de skal. Det burde være av særskilt interesse for kommunen og fylkeskommunen å opprettholde tilbud som gjør det mulig å bo på bygda og holde alle geografiske områder av kommunen i hevd.