I Arbeiderpartiet jobber vi for at den videregående skolen i Innlandet skal være best i Norge. Nye tall viser at vi er nær ved å lykkes!

Denne måneden kom det nye tall, der alle fylkene ble sammenlignet og målt – på det som er skolenes bidrag til elevenes læring. Den såkalte «skolebidragsindikatoren». Tallene viser at Innlandet er best i landet på skolebidrag.

De videregående skolene i vårt fylke er altså landets beste på bidrag til elevenes læring. For studieforberedende utdanningsprogram er vi aller best i landet, og på yrkesfag er vi på tredjeplass.

Det betyr at elever som starter på en videregående skole i Innlandet har større mulighet for å fullføre og større mulighet for å bestå enn om eleven hadde startet på en skole i et annet fylke. Dette er viktig. Å fullføre og bestå videregående utdanning er helt sentralt med tanke på jobb og muligheter senere i livet.

Faktisk er SAMTLIGE videregående skoler i Innlandet bedre enn landsgjennomsnittet på studieforberedende. Samtlige! Også på yrkesfag er de aller fleste over landsgjennomsnittet.

Det viser at politikken vår virker. Den videregående skolen i Innlandet har få private innslag, en desentralisert struktur som sikrer at folk kan utdanne seg nær hjemstedet sitt, en rettferdig inntaksordning som sørger for at de fleste får et tilbud på sin nærskole, fokus på læreren som tydelig klasseleder, og en forskningsbasert og kunnskapsbasert tilnærming til hvordan undervisningen skal foregå. Og når det gjelder elever som sliter faglig eller sosialt, har vi tett oppfølging og setter inn tiltak for dem som trenger litt ekstra.

I Innlandet har vi også en målbevisst satsing på yrkesfag, der moderne utstyr, tett oppfølging av enkeltelever, et bredt fagtilbud og et nært samarbeid med bedrifter om fagopplæringen gjør at vi i dag har landets høyeste andel søkere til yrkesfaglige studieretninger.

Dette gir ikke seg selv. Dette er politiske valg. Dette er en retning som andre fylker ikke har valgt for sine skoler og sine elever. Men som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ført med suksess i Hedmark og Oppland, og nå viderefører i Innlandet.

Arbeiderpartiet vil videre. Selv om studieforberedende i Innlandet nå har Norges beste skolebidrag, er vi «bare» på tredjeplass for yrkesfag. Foreløpig. Vi skal bli best også der. Ikke fordi det er om å gjøre å være best. Men fordi det gir elevene i Innlandet den beste starten på resten av livet. Det åpner dører som ellers vil være stengt. Og det bygger landet ved at vi utdanner arbeidsfolk som vi trenger i årene framover.

Alle elever som har gjennomført og bestått Vg2 i skole, skal få en læreplass i bedrift eller offentlig virksomhet. Vårt mål er å garantere dette for så mange yrkesfaglige studieretninger som mulig. Yrkesfaglærerne må få ytterligere forsterket faglig og pedagogisk etterutdanning, i tråd med fagenes og pedagogikkens utvikling. Utstyr og undervisningslokaler må løpende moderniseres. Samarbeidet med bedrifter og arbeidsliv må videreutvikles og forsterkes.

Lærere og skoleledelse - både på den enkelte skole og på fylkesnivå - er helt sentralt for å løfte skoleresultatene og for å hindre at elever faller fra. Vi har dyktige folk som jobber med den videregående skolen i Innlandet. Og vi har dyktige lærere - som må ha tid til å være lærere. Både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsvalg. Vi må ha tillit til lærerne, og begrense kontroll, skjemautfylling, rapportering og administrasjon til det mest nødvendige. Lar vi læreren få være lærer – blir det best læring for elevene.