Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene mellom folk økt, de som har mest har fått enorme skattekutt og helse- og omsorgstjenester blir privatisert da behovet for disse tjenestene er større enn tilgangen, ventelistene er lange og folk blir sykere i påvente av behandlinger. Nå trengs ei ny regjering som setter vanlige arbeidsfolk først.

Synet på offentlig sektor og hvem som skal drive velferden er en av de viktigste skillelinjene mellom rød og blå politikk. Velferdstjenestene er finansiert med skattepengene våre, og Fagforbundet mener at det er det offentliges soleklare ansvar å sørge for at pengene brukes på velferd, og ikke går til å bygge privat rikdom. Vi vet at privat velferd verken er bedre eller billigere. Den gjør bare noen få veldig mye rikere.

Fagforbundet Innlandet støtter politikere som sikrer bedre velferdstjenester. Barnehage, skole og eldreomsorg er noen av tjenestene vi mener skal drives av den offentlige velferdsstaten. For oss er det viktig at de store pengene går til velferd og ikke til utbytte hos store velferdsselskaper. Vi sier nei til Erna Solbergs storstilte privatisering av velferdstjenester og kritisk infrastruktur som for eksempel jernbanen.

Valgkampen og stortingsvalget blir et verdivalg for hvordan vi vil at samfunnet og kongeriket Norge skal utvikle seg de neste årene. Det blir et oppgjør med den politikken sittende regjering og stortingsflertall har ført de siste åtte årene. Og valgresultatet i september blir en manifestasjon på hva flertallet i befolkningen ønsker i forhold til dette.

Fagforbundet vil ha ei regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår, og ei lønn vi kan leve av. Vi vil kjempe mot at arbeidsfolk blir utnyttet gjennom lave lønninger, dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping.

Fagforbundet vil ha ei regjering som jobber for mindre forskjeller, en sterkere velferdsstat og som sier klart nei til privatisering. Vi vil ha ei ny regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som ledes av Jonas Gahr Støre. I september har du muligheten til å være med å bestemme. Bruk stemmeretten på de partiene som støtter dine hjertesaker.