Mange kommuner vil følge nøye med mens Gjøvik nå gjennomgår sin skole- og barnehagestruktur. For kommuneøkonomien og framtidsutsiktene bidrar til at denne diskusjonen tvinger seg fram flere steder. Det handler ikke om vond vilje, men om at fruktbarheten i Innlandet nå er nede på 1,46 per kvinne. Og at yngre etablerere statistisk sett viser seg å trekke mot sentrale strøk. Slik blir mindre skoler generelt mer sårbare.

I Gjøvik varierer elevtallet ved de 10 barneskolene fra 40 på Redalen til 313 på Fredheim. Kunnskapsgrunnlaget som nå overleveres til politisk behandling, sier at i Gjøvik søker flere elever enn «vanlig» seg fra de mindre til de større skolene. Selv om man mener barneskolene i kommunen har et likeverdig opplæringstilbud, basert på lærernes kompetanse i norsk, matte og engelsk. For ungdomsskolene sier utredningen imidlertid at det er «nærliggende å hevde» at det ikke er et likeverdig opplæringstilbud ved skolene, om en også tar utvalg av fremmedspråk og valgfag inn i bildet. For ungdomstrinnet hører det med at elevtallet er beregnet å synke fra 1040 i dag, til cirka 760 i 2034.

Her foreligger det allerede vedtak om å slå sammen Blomhaug og Kopperud ungdomsskoler. Nå foreslås det å utvide planene til en mega-ungdomsskole som også rommer elevene fra Bjørnsveen. Slik er tanken å gjenbruke ungdomsskolen som er bygd etter baseprinsippet til sårt tiltrengt ny barneskole i kretsen.

Det vil være helt nødvendig når det med tid og stunder tilgjengeliggjøres tomter for et firesifret antall nye boliger i området mellom Fredheim og Lundstein. Tomter med 12-14 minutters kjøretid til et nytt Mjøssykehus på Moelv. Derfor foreslås også for politikerne å bygge en ny superbarnehage i tilknytning til skoleområdet på Bjørnsveen, med en sammenslåing av dagens Kråkjordet og Lissomskogen barnehager. I Gjøvik kommune er det i dag 24 barnehager, ni kommunale og 15 private, mens barnetallene er i kontinuerlig nedgang.

Dette vil bli en diskusjon med mye følelser. Derfor må kunnskapsgrunnlaget være bredt når politikerne skal bestemme seg for hvilke grep som man – ut fra det vi vet i dag – kan slutte seg til at er de framtidige gjøvikensernes beste.