Nytt hovedsykehus på Moelv er en fantastisk mulighet for Innlandet. Med denne geografiske beliggenheten vil sykehuset effektivt betjene pasienter fra hele Innlandet.

Vi trenger et nytt hovedsykehus. Det vil gi effektiv drift, utnyttelse av kostbart utstyr, bærekraftige vaktordninger, samling av høyt tverrfaglig kompetanse og ikke minst et sammensatt behandlingstilbud for trygg og god pasientbehandling. Plassering på Moelv gir det nødvendige pasientgrunnlaget, balansert geografisk plassering, tilstrekkelig nærhet til NTNU og er i tråd med politiske vedtatte føringer.

Torbjørn Røe Isaksen fikk igjennom en meget vellykket universitetsreform. Innlandets eneste universitet, NTNU Gjøvik, og Innlandets sterkeste industrimiljø kan sammen med et sterkt sykehusmiljø skape et nytt nasjonalt kunnskapssenter og ny næring med høy verdiskapningspotensiale. Ingen annen region i Innlandet vil få en slik mulighet. Dette er utvikling nasjonen generelt og Innlandet spesielt trenger for å møte fremtidens utfordringer.

Sammen med industri og tjenestetilbudet i aksen Moelv-Gjøvik-Raufoss har NTNU Gjøvik uttalt seg om viktigheten av at Hovedsykehuset blir lagt til Moelv.

Industrimiljøet Gjøvik-Raufoss og NTNU Gjøvik har oppnådd tildeling av to SFI programmer (Senter for forskningsbasert innovasjon). Et slikt senter kan typisk få en omsetning på mer enn 500 millioner kroner over 8 år. Disse miljøene er smeltedigler for ny innovasjon basert på forskning. Ingen andre miljøer i Innlandet har det faglige nivået som skal til for å oppnå en slik status og tildeling. Ringvirkningene vil har stor betydning for hele Innlandet.

Norge utdanner kun cirka halvparten av sine leger. Grimstadutvalget har konkludert at vi bør øke kapasiteten til 70-80 prosent over de neste fem årene. Det vil ikke være mulig uten en mer desentralisert utdannelse. I den forbindelse peker utvalget på muligheten av å etablere campuser utenfor universitetsbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Campusene bør legges under eksisterende fakulteter. I så måte passer Gjøvik perfekt, i det NTNU Gjøvik allerede har et stort helsevitenskapelig institutt underlagt det medisinske fakultetet ved NTNU Trondheim. Dette åpner for mer omfattende medisinsk forskning i samspillet mellom NTNU og det nye hovedsykehuset, blant annet med mulighet for utvikling av industriell farmasøytisk industri.

Vedum ønsker å flytte vedtaket til Oslo. Så mye for sentraliseringsretorikken fra det holdet.

Høyre støtter det lokale flertallsvedtaket!