«Kjerkol sier tydelig fra om at nye investeringsbeslutninger i sykehus ikke kommer i løpet av 2023. Tilhengerne og lobbygjengen for Moelv, med Innlandet Arbeiderparti i spissen, lurer vel på hva som traff dem» skriver Ole Alfstad i et leserinnlegg i HA. Jeg vet ikke hva som har truffet Ole Alfstad, men han bør kanskje gjøre en ny realitetsorientering.

I Stortinget kom det et skriftlig spørsmål fra Rune Støstad (A) til helse- og omsorgsministeren: «Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at «null-pluss» alternativet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut.

Ingvild Kjerkol svarte: «Vedtaket i foretaksmøtet 15. juni 2021 om videreutvikling av Sykehuset Innlandet ligger fast. Helse Sør-Øst skal følge ordinære prosesser for planlegging og de har nå satt i gang det neste steget i planprosessen – konseptfasen. Her vil Helse Sør-Øst videreføre arbeidet med å videreutvikle sykehuset. Ny struktur tilsier et Mjøssykehus i Moelv, med en samling av de mest spesialiserte tjenestene. Samtidig planlegges det for et godt tilbud av spesialisthelsetjenester på sykehusene i Lillehammer, Elverum og Tynset, ved lokalmedisinske sentra, ved distriktspsykiatriske sentra og med et desentralisert poliklinisk tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Det har pågått diskusjoner og utredninger over flere år som har vist at det er behov for å samle spesialiserte sykehusfunksjoner i Innlandet.»

Nå har Kjerkol bedt om Helse sør-øst gir svar på et par tilleggsspørsmål. Protokollen fra møtet viser at HSØ har fått følgende oppdrag: «Foretaksmøtet ber HSØ RHF innen 10. mars 2023 belyse:

• hvordan en mulig trinnvis utvikling i Mjøssykehuset-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må gjennomgå.

• mulig risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart.»

Dette er spørsmål som Helse sør-øst hadde planlagt i konseptfasen del to. Nå kommer spørsmålene i konseptfasen del en. Disse spørsmålene er ikke knyttet til at man nå går inn for 0+. Alfstads tolkning passer godt til utsagnet som «fanden leser Bibelen». Dette utsagnets betydning er at man leser noe på en vrang og ondsinnet måte eller på en måte som er til fordel for en selv.

Søknad om lån til Mjøssykehuset skal ikke behandles i 2023, så uttalelsen til Kjerkol har ingen betydning for Mjøssykehuset. Denne lånesøknaden skal foreligge senest i desember 2023 for å komme med i statsbudsjettet for 2025 som behandles i Stortinget høsten 2024. Hvis det ikke blir ytterligere utsettelser, kan sykehusutbyggingen dermed starte i 2026 og pågå i minst fem år.