Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (AP) mener at utredningenes tid er forbi og at Mjøssykehuset må bygges nå. Det er et standpunkt forståelig fra de som vil bygge ned og privatisere deler av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Vi andre jobber for gode offentlige sykehus, tar det litt med ro og venter på den lovpålagte vurderingen av 0-alternativet (å bygge på dagens struktur).

Mjøssykehuset blir dyrt, men de som er tilhengere av det som blir kalt et sykehus i verdensklasse, glemmer at vedtaket om ny struktur inneholder en rekke tiltak som alle koster penger. Flere av tiltakene er det ikke engang lagd kostnadskalkyler på – slik som nytt lokalmedisinsk senter på Hadeland. Den totale kostnaden knyttet til det vedtaket helseminister Høie gjorde på foretaksmøtet den 15. juni, finnes ikke. Bare det er ganske skandaløst i seg selv.

Bærekraftsrapporten arbeidsgruppa i Helse Sør-Øst la fram i desember 2020 regner på byggingen av det nye sykehuset på Moelv. Det er ikke bærekraftig før etter 28 års drift. Resten av aktiviteten i Sykehuset Innlandet skal sørge for at helseforetaket klarer seg. Men resten av aktiviteten koster også.

Vår påstand er at det ikke vil finnes driftsmidler nok til å dekke kapitalkostnadene for den helheten i ny struktur. Det gjelder oppgraderingen av LMS Valdres og Gudbrandsdal, det gjelder utbyggingen av alle DPS-ene, det gjelder oppgraderingen av akuttsykehuset på Tynset, det gjelder tilretteleggingskostnadene for funksjonsendring ved Lillehammer og Elverum eller ny luftambulansebase. Det gjelder vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt. Det gjelder IKT-investeringene. Og så videre.

Noe av dette må kuttes dersom Mjøssykehuset bygges. Vil hadelendingene støtte Mjøssykehuset når det ikke blir noe lokalmedisinsk senter? Hva gjør Gudbrandsdalen hvis Lillehammer blir gjort om til et bymedisinsk senter? Dette er ikke bare fantasier, dette er viktige spørsmål basert på en vurdering av totaløkonomien. Så hvis stortingsrepresentant Hagebakken vil bygge Mjøssykehuset nå, så kan han vel forklare oss hvordan alle disse tiltakene som er vedtatt skal finansieres?

Mjøssykehuset har mange flere kostnader, ikke bare i kroner. En av dem er at det betyr 100 færre senger innen psykiatrien fordi Reinsvoll og Sanderud legges ned. Behandlingstilbudene de gir skal enten inn i Mjøssykehuset, over til et DPS eller over til den kommunale hjemmetjenesten som allerede er hardt presset. Dette er faktisk helt i strid med det et enstemmig storting tidligere i år har vedtatt: «å be regjeringen umiddelbart stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern, samt gjennomgå tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern med sikte på å øke døgnkapasiteten, samt gjennomgå utskrivningspraksis.»

Vår forståelse av et slikt vedtak er at Reinsvoll og Sanderud ikke kan legges ned. Vi skal bygge opp det psykiske helsevernet, ikke legge ned 100 sengeplasser. Kan man be om at Mjøssykehus-tilhengerne begynner å tenke seg om?