Gå til sidens hovedinnhold

Mjøssykehuset bør legges til Moelv. Akuttsykehuset til Elverum

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vises til rapporten om konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF. Her mener vi at prosjektgruppa har gått utover det oppdraget som Foretaksmøtet ga den 8. mars 2019, der bakgrunnen for vedtaket var at det skal bygges et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. For kommunene i Sør-Østerdal er det klart at Mjøsbrua går mellom Biri og Moelv. Kommunikasjonsmessig peker Moelv seg ut som et knutepunkt som binder det nye Innlandet fylke sammen. Argumentet for å lokalisere Mjøssykehuset ved Mjøsbrua, har hele tiden vært at rekrutteringen til dette nye og moderne hovedsykehuset vil være lettest, når det ligger i nærhet av alle de tre byene Lillehammer, Gjøvik og Hamar. En lokalisering i Brumunddal vil, slik rapporten peker på, svekke rekrutteringen fra Gjøvik og fra Lillehammer.

For kommunene i Sør-Østerdal er det viktig å bevare sykehuset i Elverum. Vi mener at dette er viktig både for befolkningen i hele Sør-Østerdalen, men også for befolkningen på Hedemarken.

Her minner vi om at sykehusene Hamar-Elverum gikk inn i en felles divisjon allerede i 1994 og at det raskt ble utviklet en klar funksjonsdeling og et felles opptaksområde for disse to sykehusenhetene. Bløtdelskirurgien, inklusive kreft, karkirurgi og traumekirurgien foregår i Hamar, mens det meste av ortopedien er samlet i Elverum. Elverum har også fødeavdeling, barn og ungdomsavdeling, øre-nese-hals og øye avdeling. Nukleærmedisin og en enkelte laboratoriefag foregår også bare i Elverum. Det er i dag også en klar funksjonsdeling innenfor indremedisin, der f.eks. pacemakerinnleggelser og lungediagnostikk foregår i Elverum, mens f. eks endokrinologi foregår på Hamar. Divisjon Hamar-Elverum har, i tråd med nasjonale anbefalinger, satset sterkt på dagbehandling og poliklinikk. Tallene fra 2017 viser at hele 26 % av all pasientkontakt i sykehusene i Innlandet, inklusive Kongsvinger sykehus, foregikk på Elverum sykehus.

Under dyktig ledelse og takket være gode tillitsvalgte og ansatte, har det lykkes å skape en felles kultur og et godt samarbeid i hele divisjon Hamar-Elverum. Dette gir seg utslag både i god pasientbehandling, godt samarbeid med kommunene i hele regionen og ikke minst en lojalitet til de behandlingsplaner og økonomiske rammer som legges for divisjonen. Vi vil også peke på at sykepleierutdanningen som foregår i Elverum er en viktig rekrutteringskilde, både til sykehusene i Stange, Hamar og Elverum og til alle kommunene i regionen.

Det opptaksområdet for sykehuset i Elverum som det vises til i rapporten, er misvisende. Se vedlagte kart. I dag foregår det daglig pasienttransport mellom Hamar og Elverum. Det samme gjelder pendling av ansatte. Her er det mange som bor i Løten, Hamar og Stange som arbeider ved sykehuset i Elverum. Det er også mange av de ansatte ved både Hamar sykehus, ved Sanderud sykehus og ved rehabiliteringsenheten på Ottestad som er bosatt i Elverum.

Påstanden i rapporten om at det vil være vanskelig å rekruttere dyktige fagpersoner til et akuttsykehus i Elverum, er udokumentert og etter vår mening, feil. Det samme gjelder viljen til befolkningen i Stange-Hamar regionen til å bruke sykehustilbudet i Elverum. Dette foregår uproblematisk i dag. Sammen med befolkningen i Sør-Østerdal, vil befolkningsunderlaget for et akuttsykehus i Elverum være tilstrekkelig stort. Vi minner dessuten om at det ikke er fritt sykehusvalg for akuttinnleggelser. Dette styres i stor grad fra AMK sentralen.

Vi mener derfor at rapporten som er lagt fram av prosjektgruppa, har en rekke mangler og at det flere steder er mangel på samsvar med analyseresultatene og konklusjonene.

Dersom sykehuset i Elverum blir dramatisk redusert, vil sannsynligvis mange av de bosatte sør i Sør-Østerdal velge sykehustjenester fra Kongsvinger sykehus, dvs. fra A-hus. Et velfungerende sykehus i Elverum vil redusere uønsket pasientlekkasje ut av Innlandet.

Kommentarer til denne saken