Gå til sidens hovedinnhold

Mjøssykehus i Mjøsbyen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehus Innlandet og Helse Sør Øst har ifølge oppslag i aviser meddelt at de velger å utvide stedsangivelsen «ved Mjøsbrua» til å gjelde strekningen Biri – Brumunddal. Naturlig nok har dette utløst en rekke tungtveiende innlegg i aviser med sterke reaksjoner på en slik endring. Etter mange år med analyser og rapporter som er blitt behandlet av faginstanser, interessegrupper og politiske organ, har en lykkes å enes om: «ved Mjøsbrua». Dette har også blitt gjentatt i styrevedtakene fattet av SI og HSØ og som deretter er blitt bekreftet av helseministeren. De som tar til orde for en slik «strekking» bør være klar over den sviktende tillit denne type prosesser får dersom man nå, like før man er i mål, flytter plasseringen av målsnora! Det er ikke tillitvekkende dersom noen med spisse albuer nå i sluttfasen urettmessig får en eller flere fingre på rattet!

Som eksempler på momenter som taler mot en slik «strekking» av stedsangivelsen «ved Mjøsbrua» vil jeg trekke fram:

A – Kjøretid til akuttsykehus. Om det er for å rettferdiggjøre at en eventuell lokalisering av akuttsykehus nr. 2 i Lillehammer, ikke kommer for tett opp til Mjøssykehuset, bør følgende fakta erkjennes: Avstanden mellom rundkjøringen i Moelv og rundkjøringen ved Mjøstårnet i Brumunddal er 14 km og vil med ambulansebil tilbakelegges på rundt 5 minutter (ved 150 km/t). Og når E6 er ferdig utbygd mellom Øyer og Moelv vil en ambulansebil nordfra (i 150 km/t) nærme seg Vingrom før den alternativt skulle ha nådd fram gjennom byen til dagens sykehus i Lillehammer. Fra Vingerom og til Moelv er det 22 km og denne strekningen vil tilbakelegges på 9 minutter. I mange tilfeller er det langt viktigere å komme til et akuttsykehus med bred kompetanse (som Mjøssykehuset) enn å komme til et bygg der det står SYKEHUS utenpå, men som i mange situasjoner mangler kompetanse for å kunne gi riktig behandling. Anestesi- og luftambulanselege Dag Frode Kjernlie og medisinsk leder av luftambulansen på Dombås redegjør på en klargjørende måte (med innlegg i flere aviser) om ambulansetjenestens rolle og med anbefaling om at Mjøssykehuset bør legges ved Mjøsbrua. Utviklingen av teknologi og utstyr kombinert med høyere kompetanse innen ambulansetjenesten blir en stadig viktigere faktor og samtidig blir avstanden til et sykehus mindre viktig.

B – Reisetid for ansatte: Er de som har lansert tanken på å strekke «ved Mjøsbrua» ned til Pellervika ved Brumunddal klar over den kommunikasjonsmessige forskjellen for de ansatte? Om Mjøssykehuset legges til Moelv vil de ansatte som velger buss / tog kun trenge noen få minutter fra stasjonen før de er inne i sykehuset (noen hundre meter). Om Pellervika ved Brumunddal er et tiltenkt sted vil gangtiden fra tog- / buss-stasjon være ca. 30 min. (3 km). Da vil attraktiviteten for å benytte tog / buss være betydelig redusert – er det en framtidsrettet løsning?

C – Besparelsespotensial. Om det er slik at SI og HSØ finner det vanskelig å kunne forsvare to akuttsykehus for tett inn til hverandre, er det grunn til å minne om besparelsespotensialet ved å slå disse to sammen til ett. I avisoppslag informerte SI og HSØ nylig at man ved å unngå (som i dagens sykehusstruktur) å ha flere parallelle vaktlinjer, vil en i framtidens sykehusstruktur spare opp mot 400 mill. Ved å ha kun et akuttsykehus er det mulighet for ytterligere betydelig besparelse – anslagsvis 100–150 mill. (20 personer med 5 vaktskift 24 / 7 året rundt). Det blir fristende å stille spørsmålet–hva kom først terrenget eller kartet? Hva om en innledningsvis hadde stilt spørsmålet: Er det mulig å samle akutt-tilbudet på ett sted slik at alle innbyggere får et svært godt tilbud både mht. tid og kvalitet? Først når dette skulle vise seg å være vanskelig fikk en så se på neste alternativ–nemlig dele akutt-tilbudet på to steder. Det å nå måtte strekke «ved Mjøsbrua» sørover avslører at man kanskje ikke har stilt det rette spørsmålet først!

D–Kompetansetilgang. Alternativet med 2 akuttsykehus vil kreve at man får dekket flere kompetanseområder på to steder istedenfor bare på ett! En bør jo da stille seg spørsmålet: Hva har dette å si for behovet til investeringer i utstyr og hva med tilgangen på kompetent personale både på kort og lang sikt? Om en industrileder hadde lagt opp til å investere i to parallelle produksjonslinjer bare noen mil fra hverandre og bemanne disse med sammenfallende kompetanse hadde det ikke gått mange styremøter i den aktuelle bedrift før en ny leder hadde overtatt, eller kanskje det var styreleder som måtte skiftes ut?!

E–Byutvikling. Om en tegner konturene av et geografisk område med utgangspunkt i aksene Raufoss–Elverum og Øyer–Stange, så bor det i dette området like i underkant av 200.000 innbyggere! Hadde kommunene som inngår i dette området slått seg sammen ville denne Mjøsbyen blitt Norges 3. største by! Det geografiske og kommunikasjonsmessige sentrum for denne byen vil for all framtid være Moelv (ved Mjøsbrua) der firefelts E6 og jernbanestasjon bare ligger noen steinkast ifra hverandre. I et framtidsperspektiv blir det viktig at de ulike «delbyene» (Elverum, Raufoss, Lillehammer osv.) bidrar til å gjøre de andre gode på sine spisskompetanseområder. I Raufoss / Gjøvik er det mye industri og teknologikompetanse. Lillehammer står sterkt mht. turisme, høgskole (reiseliv, økonomi, film, idrett osv.). Og tilsvarende har de øvrige byer andre områder der de har sine fortrinn. Og da må vi heie på alle disse! Ikke la oss forlede til å tro at det er en av byene som er den eneste løsningen for byutvikling. For at Innlandet skal tiltrekke seg kompetanse hjelper det ikke å tro at rekruttering av helsepersonell til et sykehus er avhengig av at sykehuset ligger i en av disse «delbyene». For å kunne rekruttere ektepar / samboerpar vil valg av bosted også avhenge av hvor «den andre part» kan finne en attraktiv arbeidsgiver. Og mye sannsynlig vil de stille seg spørsmålet: Hvor vil det være mest fordelaktig å bosette oss? Kanskje der vi har størst handlefrihet til å velge i et stort arbeidsmarked og der vi i løpet av arbeidskarrieren bruker minst tid på å reise til og fra arbeid! I så fall vil Moelv / Biri området falle svært godt ut. I løpet av de seineste årene har mange nye tilflyttere til Moelv nettopp gitt uttrykk for dette. Moelvområdet byr også på svært attraktive tomteområder (uten å måtte ty til jordbruksareal) med langt kortere gang- / sykkelavstand til knutepunkt for tog / buss enn i de fleste andre «litt større byer». Også for næringsliv, handelsvirksomhet, offentlige etater vil dette geografiske og kommunikasjonsmessige sentrum by på fortrinn og over tid er det all grunn til å forvente tilvekst av slik virksomhet.

Legg Mjøssykehuset til Moelv!

Kommentarer til denne saken